HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


md;d,fha nKavdg fjä jeÿK
w;=re.sßh ief,dka tlg .sks ;sh,dmd;d, kdhlhl= hehs lshefjk gks,a nKavdr O¾u Y%S fyj;a nKavd hk wh fjä ;eîfuka >d;khg ,lajQ w;=re.sßh Trej, mdf¾ msysá rEm,djKHd.drhg lsishï msßila miq.sh 9od rd;%s .sks ;nd úkdY lr we;s nj
w;=re.sßh fmd,sish mjihs'
w;=re.sßh uyck nexl=j msysá f.dvkeÛs,af,a by< ud,fha we;s fuu rEm,djKHd.drh .sks .ekSu fya;=fjka
tys ;snQ WmlrK ish,a, ms,siais úkdY ù ;sìKs' miq.sh ckjdß ui 17od wxf.dv f,dlaldf.a f.da,hl= nj mejfik w;=re.sßh fudrgqjdfyak m%foaYfha mÈxÑj isá 34 yeúßÈ gks,a nKavdr O¾u Y%S kue;s
tla ore mshdf.a >d;khg mQ¾K iyfhda.h ,nd§ we;s njg jk f;dr;=re u; fulS rEm,djKHd.drfha ysñldßh jk uxcq,d i÷ks kue;s 41 yeúßÈ tla ore uj fï jk úg rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;s nj;a fmd,sish mjihs' ñßydk úfYaI wmrdO fldÜGdih uÛska ,enqKq f;dr;=re Tiafia fuu ldka;dj w;awvx.=jg m;ajQ w;r miq.sh 7od lvqfj, ufyia;%d;a wêlrKh uÛska weh rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sìKs' tu ldka;dj úiska mj;ajd f.k .sh tu rEm,djKHd.drh lsishï msßila úiska tys ‍fodr lvd we;=¿ ù tys ;snQ ishÆu WmlrK .sks ;nd úkdYhg m;a lr ;sìKs' tu f.dvkeÛs,a,go iq¿ ydks isÿù we;s nj fmd,sish mjihs' fï iïnkaOfhka w;=re.sßh fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl ixÔj uydkdu uy;df.a Wmfoia u; wmrdO wxYh úu¾Yk isÿ lrhs'

jd¾;dj & whsrx.s tÈßisxy

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter