HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


úð; *skEkaia m%Odk úOdhl Y%Sksl u;lër
fydrK§ fjä ;nd >d;kh fõ


wo WoEik fydrK fmd,sia jifï b,sn ykaÈfha§ fudag¾ r:hlska .uka l< uQ,H wdh;khl m%Odk úOdhl ks,Odßfhl=g kd÷kk mqoa.,hka fofofkl= isÿ l< fjä ;eîulska  >d;kh úh' >d;kh isÿjk wjia:dfõ
Tyq .uka l< fydkavd j¾.fha jdykh mdr whsfka kj;d
;snqK njlao jd¾;d úh'
isoaêfhka wk;=rej wjg isá wh l,n,fhka t;ekg Èj toa§ iellrejka m<d hk yeá oel .kakg ,eî ;sfí'

fuu isÿùu WoEik 7'55 g muK jd¾;d ù ;sfí'Tyq ish ksjfia isg ld¾hd,hg .uka lrñka isáh§ isoaêh isÿj we;'
fuf,i >d;kh jQfha  Y%Sksl ksfïkao% u;lër kue;s úð; *skEkaia  uQ,H wdh;kfha m%Odksfhl= f,i y÷kdf.k ;sfí'mdÿlal fydrK mdf¾ .,f.or msysgd ;sfnk úð; *skEkaia kue;s jdyk ,Sisx ,nd§fï iy iaj¾KdNrK Wlia uOHia:dkfha m%Odk úOdhl wOHlaI f,i Tyq lghq;= lf<ah'
47 yeúßÈ tlaore msfhl= jQ Tyq bx.sßh weÿr., mÈxÑj isáfhah'
Tyq lsishï msßila iuy. l< .kqfokqjl w;=re m%;sM,hla f,i fuu >d;kh isÿj we;s njg idlaIs ,efnñka mj;S' fjä ;eîu i|yd Ndú; lr ;snqfka à56 .sks wú jk w;r fuu >d;kh isÿ lrk wjia:dfõ jdyk n| ;=<go fjä je§ we;'
u;lër uy;d ßhÿre wiqfkau >d;kh ù isá w;r ufyaia;%d;ajrhd meñfKk ;=re isrer bj;a fkdlr mej;sKs'
isoaêh iïnkaOfhka fydrK fmd,Sish jeäÿr mÍla‍IKh mj;ajhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter