HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Journalist Ariyadasa Peiris passes away  pß;df.a mshd
.=jkaúÿ,s udOHfõ§ wdßhodi mSßia iuq.kS.dhk Ys,ams” pß;d m%sho¾YkS mSßiaf.a mshdKka jk m%ùK .=jkaúÿ,s udOHfõ§ wdßhodi mSßia uy;d wo iji Y%S chj¾Okmqr frdayf,a§ wNdjm%dma; jQfhah'ñh hk úg
91 jk úfha miqjQ ta uy;d ,xldfõ .=jkaúÿ,s lafIa;%fha mer”u Ys,amSkaf.ka flfkls' fjf<| fiajfha m<uq ksfõolhd f,i
ie,flkafkao Tyqh' Tyq isxyf,ka fukau bx.%Sis iy fou< NdIdj,ska o jevigyka fufyhjQ nj lshefõ'
Tyq ‘wdOqksl meh’  ‘msìfok .dhl mrmqr’

“Tõ' kE nE ‘ "‘ñks;a;=jla muKhs‘" ‘mek fmdä‘ "‘tãf.ka wykak‘" ‘ wïì.d .S;fhka .S;h‘" ksfõol f;darhs“ jeks ckm%sh jevigyka úYd, m%udKhla f.k wd wfhls'
‘l=reÆ neoao‘ Ñ;%mgfha ffjoHjrhl= f,io rÛmd we;'Tyqf.a wdOqksl .S jevigyka ksid .dhk Ys,amSka ila ìys úh'
miq lf,l Tyqf.a nEKkqjka njg m;ajQ m%ùK .dhk Ys,amS tâjâ chfldä Tyqf.a wdOqksl .S; jevigykla ksid y÷kd.;a wfhls'
p;=ßld yd mQ¾Ksldf.a mshdKka jk chka; mSßia ñh.sh wdßhodi mSßia uy;df.a fidhqfrls'
foayh ms<sn| wjika lghq;= 11 jk bßod miajre 4g fnd,a, lk;af;a § isÿ flfrk nj mjqf,a {d;Ska m‍%ldY l<d'
Tyq .ek m%pdrh jQ jd¾;d jevigykla my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter