HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Vavuniya Student  


.Ks; wxY m%;sM, j,ska m<uqfjkshd fjoa§
isiqúh Èúfhka iuqf.kfujr Wiia fm< m%;sM, wkqj .Ks; wxYfhka jjqkshdfõ Èia;%sla m%:u ia:dkh Èkd we;af;a jõkshdj rïfnhsl=,ï ldka;d úoHd,fha i;Hkdoka Ysjÿ¾.d kue;s isiqúhls' kuq;a Bfha tu m%;sM,h
,efnk wjia:dfõ wef.a uõmsh ys;j;=ka ta .ek oek.;a;;a wehg th oek.kakg ,efnkafka ke;' fya;=j weh oekgu;a fuf,dj yerf.dia ;sîfuks'Wiia fm< úNd.h b;d id¾:l f,i ksulr m%;sM, wfmalaIdfjka weh isá ld,fha miq.sh Tlaf;dan¾ ui 11 jkod isÿjQ udrl ßh wk;=rlg f.dÿreù weh urKhg m;aj ;snqfka wjdikdjka; f,ihs' l=reKE., uyj m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska ñh .sh ;sfofkl= w;r weh;a isg ;sfnkjd'

fuu wk;=ßka weh fukau wehf.a {d;s ffjoHjßhla iy ;j;a wfhla ñh.shd'
weh tu Èia;%slalfha .Ks; wxYfhka m%:u ia:dkh ,nd we;s njg i;=gqodhl mqj; wikakg weh fkdisàu fndfyda whg ixfõ.odhl mqj;la jqKd'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter