HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Udari Perera  

mshqñ yxiud,sf.a lgl;d .ek Wodß l:d lrhs

miq.shod f,dal újdyl rEðK ;r.hg ,xldj ksfhackh l< ckm%shu iskud ks<sh f,i ysre f.da,avka iskud Wf<f,a§ wNsfIal ,enQ Wodß fmf¾rd újdyl rE ðK ;r.h ch.;a wjia:dfõ

mshqñ yxiud,s kue;s ;r. wfmalaIsldj ta .ek úúO u; m< lr ;snqKd'
fï ldrK .ek weiSfï§ Wodß oeka mqj;am;lg fufia lshd ;sfnkjd'

lems,s flá,s tfyu ke;so @

uu tajd .ek okafka keye' fudlo uf.a uqyqKg ljqre;a tfyu lsh,d keye' yefudau fyd¢ka l;dny lrkjd' lems,s flá,s lrk whu ;uhs okafka lems,a,la‌ l<do ke;so lsh,d'
ug tajd wod, keye'Wodß lgl;d .ek fudlo ys;kafka @

´kEu la‍fIa;%hl lgl;d yefokjd' tajd wmsg j<la‌jkak neye' wfma <Ûska bkak wh okakjd kï wms ljqreo lsh,d fldÉpr lgl;d yeÿj;a jevla‌ keye' wksl lgl;dj,ska uf.a .uk j<la‌jkak neye'

Wodßg lgl;d yeÈ,d ke;so@

lgl;d yok wh ug weú;a lshkafka ke;s yskaod uu ;ju okafka keye yeÈ,do ke;so lsh,d' udOH ;uhs tajd okafka'

fjí wvúj, m<jk l;d .ek fudkjdo lshkak ;sfhkafka @

we;a;u lshkjd kï lsisu fjí wvúhl m<jk f.dismaj,g uu ,hsla‌ lr,d keye'

wehs ta @

wkqkaf.a l=Kq ug wjYH keye' tajdfha ux .ek fudkjd yß m<jqK;a uu okafk;a keye' uu .ek tfyu fohla‌ m<jqK;a uf.a hd¿fjda ta .ek ug lshkafka keye' udj Tjqka okakjd' we;a;gu ta jf.a foaj,aj,ska ;ukaf.a Ôú;h ;SrKh lrk tl .ek yßu ÿlhs' f.disma mjq,a Ôú;hg <xlr.kak krlhs'

miq.sh ld,fha Tn .ek;a wka;¾cd,fha yßhg uv.eiSï isÿjqKdfkao@


uu okafka keye' tlsfkld tl tl lgl;d lshkak mq¿jka' uf.a ÈhqKqj n,df.k bkak neß msßia‌ ;uhs Thjf.a l;d lshkjd we;af;a' uu .ek fudk f.disma tlla‌ .sh;a ñksia‌iq tajd .Kka .kafka keye lsh,d uu okakjd' yefudau ug wdofrhs lsh,d uu okakjd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter