HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tense situation at the opening of the Sri Lanka  yïnkaf;dg l,n,h ksid 21 la frdayf,a


yïnkaf;dg wo ^07& Èkfha mej;s Y%S ,xld& Ök ixj¾Ok l¾udka; mqrh wdrïNl wjia:dfõ  úfrdaO;d u;=úh yelsnjg


f;dr;=re ,eîu ksid tajd ;ykï lrñka Widú ksfhda.hla fmd,sish ,ndf.k ;snqKs' tu ;yku fkd;ld olaIsK ixj¾Ok jHdmD;sh
wdrïN lrk ia:dkfha msßila úfrdaOfha ksr;ùu ksid WKqiqï ;;ajhla we;súh'
taldnoaO úmlaIfha uka;%S jreka we;=¿ msßilap Ök & Y%S ,xld l¾udka; mqrjrhg iy yïnkaf;dg jrdh mqoa.,SlrKhg tfrysj Woaf>daIKh l< w;r yg.;a .egqïldÍ ;;a;ajfhka 21 fokl= ;=jd, ,enqjd'

W;aijh meje;s NQñhg úfrdaO;d lrejkag we;=¿ úh fkdyels f,i fmd,sish ndOd meñKù ;sîfï§ tajd bì|,kakg W;aidy oerE wh ksid fï l,n,h we;sjQ njo mejisKs' msßi fmd,sish foig .,a uq,a j,ska myr §u;a fmd,sish úiska l÷¿ .Eia iy wêmSvk c, m%ydr t,a, lsÍu;a isÿù we;'
;=jd, ,enQjka w;r wdrlaIl wxY ks,OdÍka ;sfofkla isák nj;a ;=jd,lrejkaf.ka nyq;rh .,a m%ydr je§fuka ;=jd, ,;a wh nj;a yïnkaf;dg frday,a wOHlaIl ffjoH iqñ;a uk;=x. uy;d m%ldY lr ;sfí'

Y%S ,xld& Ök ixj¾Ok l,dmfha bÈß jir my ;=< ixj¾Ok lghq;= i|yd wfußldkq fvd,¾ ì,shk 5la wdfhdackh lsÍug wfmalaId lrk nj Ök uyck iuQydKavqfõ ;dkdm;s bIshex,sheka uy;d mjid ;sfí'
w.ue;s rks,a mjid we;af;a fuu jHdmD;sh uyskao rch iufha fhdackdjla jk nj;a thg Tjqkau tfrysùu f;areula ke;s njhs'
fuu ixj¾Ok l,dmh wdrïN lsÍfuka miqj lshd ,laIhla W;amdokh jk njo m%ldY lr ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter