HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


fm!oa.,sl ffjoH úoHd, we;s lrkjdg
wms úreoaOhs
&taldnoaO úmlaIh


Bfha wêlrK wjirh u; ms<s.ekSug ,lajQ ud<fò ihsgï mqoa.,sl ffjoH úoHd,h iïnkaO ldrKdj .ek taldnoaO úmlaIfha u;h
l=ulaoehs Bfha mej;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ m%Yak lsÍulg ,la l< w;r tu wjia:dfõ  ysgmq weu;s ÈfkaIa .=Kj¾Ok lshd isáfha Y%S ,xldjg fm!oa.,sl ffjoH úoHd, wjYH ke;s njhs'
fuu ffjoH úoHd,h werUQfha miq.sh rch iufha fkdfõoehs fmr<d udfOHõ§ka m%Yak lrk úg
Tyq lSfõ
ish wdKavqj iufha th wdrïN jqj;a ta ld,jljdkqj ;=<u Y%S ,xld ffjoH iNdj fm!oa.,sl ffjoH úoHd,hla ms<sfkd.kakd njg ;Skaÿ ,ndÿka njls'
flfia fj;;a tjl ysgmq Wiia wOHdmk weu;s tiaî Èidkdhl fuu ffjoH úoHd,h ia:dms; lsÍug oeä mßY%uhla oerE nj fyda tjl isiq úfrdaO;d u¾okh lrñka wLKavj lKavdhï 4 lg ffjoH úoHdj yeoEÍug tu wdh;khg wdYs¾jdo l< wdldrh weu;s ÈfkaYa wu;l lr l:d lf<ah'
tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter