HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

flda,sf.a fmïj;sh wkqIaldg w.ue;s fudaÈf.a ys; .syska

bkaÈhdfõ ^SjÉya NayrÜ wENshka kñka ye¢kajQ& mßirh msßis÷ lsÍfï
cd;sl jevigyk i|yd §m

jHdma; m%pdrKh  msKsi miq.sh jif¾ f;dardf.k ;snqfka fnd,sjqâ k¿ wñ;dí nÉpkah'
bkaÈh w.ue;s fudaÈ mjd bo,la w;g f.k msßis÷ lsÍfï lghq;=j, fhÿKq fuu m%pdrKh u.ska wmsßis÷ njg f,dalfhau wdl,amhla we;s bkaÈhdj ms<sn| wÆ;a meye§ula we;s lsÍug iu;ajQjls'

fujr tu jevigyfka m%Odk m%pdrl NQñldjg bka§h w.ue;s kf¾kao% fudaÈ nÉpka fjkqjg f;dardf.k we;af;a fnd,sjqâ ks<s wkqIald I¾udh' m%lg l%slÜ l%Svl úrd;a flda,sf.a leä leã iújk fmï in|;djh f,i m%lg wkqIald flda,s iu. fï jif¾ újdy .súi.kakd njgo wdrxÑ me;sfrñka ;sìh§ fuu f;dard.ekSu isÿj we;'
fuu jevigyk i|yd wkqIald f;dard.;a nj w.ue;sf.a Wmfoia mßÈ trg kd.ßl wud;HxYh wehg Bfha ,sms u.ska oekqï§ we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter