HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


.,alsiafia Èh kdñka isá
reishka ixpdrl ldka;djg w;jr l<

weu;s islshqßá fokakd udÜgq


Bfha ^28& miajrefõ .,alsiai fjr< ;Srfha ixpdrl fmd,sia ks,OdÍkag tla;rd iqmsß fydag,hlska ,enqK yÈis weu;=ulska lshejqfka ;u fydag,fha kjd;ekaf.k isák úfoia ldka;djlñka álfõ,djlg fmr

w;jr isÿùulg ,lajQ nj;a tu iellrejka jyd w,a,dfok f,i;ah'
weu;=u Tiafia ðma r:hlska isoaêh jQ ia:khg .uka l<  fjr< fmd,sia ks,OdÍkag tu ldka;dj yuqjkakg yelshdj ,enqK w;r weh lshd we;af;a ;ud fjrf<a Èh kdug meñK isá wjia:djl yÈisfha wdikak jegfla m÷rla wi<ska u;=jQ fofofkl= ;udj w,a,df.k hdno md¿ ia:dkhg f.k .sh njhs'
Tjqka ;udf.a lgg frÈ mdkalv Tnd udrefjka udrejg w;jr l< nj;a wk;=rej ;ud fõokdfjka weUfroa§ tljru w;yer oud m<d .sh nj;ah'wk;=rej wdikakfha isg fuu isoaêh ksÍlaIKh l< mqoa.,hska lsñmfofkl= weh fj; meñK wehj fírdf.k ;sfí'
fuu úia;rh wkqj m<d.sh mqoa.,hska .uka l< Èidj .ek mÍlaId l< fmd,sishg Ôma r:hlska .uka lrñka isá
tla;rd iellghq;= mqoa.,hska fofofkl= .ek fydvqjdjka fidhd.kakg yelsjQ w;r miqj ;j;a fmd,sia lkavdhula fhdojd udydud¾.fha§ Tjqkaj kj;d w;awvx.=jg .kakg yels úh'
.,alsiai uqqyqfoa Èh kdñka isá úfoia ;reKsh reishka cd;sl ldka;djla nj y÷kdf.k ;sfí'
¥IKh l<ehs lshk fofokdf.a jD;a;sh úuiSfï§ Tjqka weue;s wdrlaIl wxYfha ßheÿrl= iy wdrlaIl ks,Odrfhl= f,io y÷kdf.k we;'
iellrejka ñßydk yd lka;f,a hk m‍%foaYj, mÈxÑlrejkah' Tjqka wo ^29& .,alsiai ufyaia;‍%d;ajrhd yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter