HIRU FM LIVE



HIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


hd, pKaähd kkaÈñ;%f.a
fydඬje, o<hl weñ” cxcd,hhs



hd, jfkdaoHdkfha is;=,amõj wdikakfha jdih lrk jdykj,g myr fokafkl= f,i fndfyda fofkl= w;r m%lg kkaÈñ;% yia;shdf.a fydඬje, o<hl isrù bj;g.kakg wmyiqùu ksid
miq.shod wlr;eínhla isÿúh' fuu we;d fydඬje, yl=,df.k
oji uq¿,af,au

isák wdldrh oel jkÔù ks,OdÍka mÍlaIdù ;sfnk w;r túg fuu wlr;eính f;areï.kakg yelsj ;sfí'



kkaÈñ;% yia;shdf.a fydඬje, fl<jr kdia mqvqfõ wÛ,a 8 la muK o<fha weñ” ;sî we;s w;r W!g fï ksid lEu .kakg mjd wmyiqfjka isg we;' óg ms<shï f,i yia;shd ks¾úkaokh lr meh foll muK mßY%uhlska miq fydඬje, o<fhka m%fõYfuka bj;g .kakg jkÔù ks,OdÍka yd mYq ffjoHjreka iu;a úh' fï wdldrhg ;j;a Èk lsysmhla isáfha kï wdydr .kakg neßj W! ñhhkakg bv ;snqK njo lshejqKs'

kkaÈñ;% yia;shd miq.sh jif¾ muKla jdyk 107 lg myr§ï isÿ lr we;s njg jd¾;d jk w;r ixpdrlhskaf.a .uka u¿ bj;g .ekSï .s,oeóï we;=¿ lror j,g m%lg kula ÈkQ if;ls'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter