HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


ysig ksjfia íf,dla .,a ì;a;sh weo jeà
mshd n,d isáh§u whshd iu.
fi,a,ï lrñka isá 8 yeúßÈ oeßh ureg


fydaud.u msámk .nvdj;a; m%foaYfha ksjil 8 yeúßÈ oeßhl ì;a;shla ysi u; jeàfuka wjdikdjka; f,i fmf¾od ñh f.dia ;snqKd' íf,dla .,a j,ska bÈlr
;snqK fuu ksjig hdnoj ;j;a ldurhla bÈlsÍu i|yd ì;a;shla ne| ;sî we;s w;r wä 4 la m<, wä 8 la muK Wi nj lshQ tu ì;a;sh wdOdrlj,ska f;drj jev ksu fkdlr ksjfia ñÿf,a bÈlr ;sî we;'
fuu bÈlsÍu isÿlr we;af;a hqo yuqod isú,a fiajlfhl= jk oeßhf.a mshd úisks'

fmf¾od 8 yeúßÈ mdi,a oeßh wef.a jeäu,a fidhqrd iu. fi,a,ï lrñka isá wjia:djl fuu wk;=r isÿj we;af;a oeßhf.a mshdo ksjfia fodr wi< Tjqka foi n,d isák fj,djlh'oeßh tlajru ksjfia fodr fj; Èj toa§ ì;a;sh ysi u; jefgkq ;ud ÿgq kuq;a wehj bka fírd.kakg ;rï ÿrlska fkdisá nj Tyq lshd ;sfí' ysi u;g íf,d.a .,a ì;a;sh jegqK miqj wehf.a ysfia nrm;, ;=jd, we;sù f,a jykh jkakg mgka f.k ;sfnk w;r jydu wehj frday, fj; f.k hkakg lghq;= fhdod we;' kuq;a wehj frday,g f.k hk w;ru.§ wjdikdjka; f,i ñhf.dia ;sfí'

fydaud.u uQ,sl frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej ffjoHjreka mjid we;af;a ysfia isÿjQ nrm;, ;=jd, ksid urKh isÿj we;s njhs'
 fydaud.u mkdf.dv hqo yuqod úÿyf,a f;jeks jir wOHdmkh ,nñka isá wd¾'tï' fi!Nd.Hd uq;=ud,s kue;s oeßh fuu wk;=ßka ñh.shd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter