HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


wm, njg fcHd;sIH l;dj uq,alrf.k
ckm;s f,vjQ njg ~uvla~

miq.sh i;shl fcHd;sIHõÈfhl= ckm;s ffu;%smd, isßfiakg mj;sk tardIaGl wm,hla .ek i|yka lrk,o wkdjelshla iu. wo^04& Èkfha ckdêm;sjrhd yg fh§
;snqkq hdmkh ixpdrh wj,x.=ùu iïnkaO lrf.k uvla ks¾udKh ù we;s nj ckm;s f,alï ld¾hd,h udOH fj; ksfõokhla ksl=;a lr we;' fhÿkq yÈis lghq;a;la fya;=fjka wo Èkfha§
hdmkfha lghq;= lsysmhla fjk;a Èkhlg l,a oud ;sîu ish foaYmd,k jdishg yrjdf.k fjí wvú lsysmhla u.ska ckm;sjrhdg wikSm jQ njg fuu uv ks¾udKh lr ;sfí'
 

 fiakdêkdhlhdf.a wdrlaIdjg ;¾ckhla we;s lrñka" rg ;=< l,n,hla w;s lsÍug W;aiy lrñka wi;H mqj;a jd¾;d l< fuu fjí wvú lsysmhg tfrysj kS;Hdkql+, mshjr .ekSu flfrys nqoaê wxYhkayS wjOdkh fhduqj we;ehso tu jd¾;dfõ oelafõ'

È.ska È.gu ,nd § we;s udOH ksoyi whq;= f,i Wmfhda.S lr.ksñka jHdc mqj;a jd¾;d lsÍu ksid uqÆ uy;a udOH lafIa;%fhau lvd jeàula isÿùug bv we;s njo ckdêm;s ld¾hd, wdrxÑ jd¾;d lr ;sfí'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter