HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Wedding bells for Pooja Umashankar  

mQcd WuYxl¾ we;a;gu ne|,d
rg .sh l;dj


ckm%sh iskud ks<s mQcd WuYxl¾f.a újdyh ms<sn| úúO lgl;d miq.sh Èkj, me;sr .sh w;r fï jkúg tu l;dfõ ienEj wm fj; wdrxÑù ;sfí'
35 yeúßÈ mQcd 2014 jif¾§ §mla Ikauq.kdoka
kue;s ksrEmK Ys,amsfhl= yd újdy .súi.;a w;r wehf.a yd Tyqf.a woyia fkd.e<mqKd hhs mjiñka udi lsysmhlg miqj
tu újdyh w;yer ouk ,È'tu újdyh .ek weh tl, udOH Tiafia úYd, m%isoaêhla ,nd.ekSfuka miq wkfmalaIs; w;ayeÍu ksid wehg we;eï ;ekaj, lgW;a;r ke;s úh' fï fya;=j ksid wehf.a B<. újdyhg jeä m%isoaêhla fkd§ mqoa.,sl W;aijhla f,i mj;ajkakg weh ;SrKh lr ;snqKs'
ta wkqj Bfha 18 jkod fld<U je,a,j;af;a yeõf,dla gjqka m%foaYfha fou< pdß;% jdß;% wkqj wef.a újdy W;aijh meje;ajqfka ryis.;jh' tu újdyh isÿjQfha m%Ydka;a kue;s jHdmdßlfhl= iu.h'Tyq f;a fjf<|du iïnkaO m%isoaêhla Wiq,k nj yd bkaÈhdkq fou< iïNjhlska mejf;kafkl= njg wdrxÑ ;sfí'
^mQcdf.a uj isxy, uq;a mshd bkaÈhdkq fou<h&

fuu újdy W;aijfhka miqj weh rd;%sfhau uOqiuh i|yd úfoia.;j we;s w;r ishÆu l,d ys;j;=ka yd rislhskaf.ka jika lr isÿjQ fuu újdyfhka miqj weh lshd we;af;a ‘ux ,xldjg wdju jeä úia;r lshkakïfld‘ f,isks'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter