HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Vijitha Rohana Vijemuni  


ffu;%s ckm;s ckjdß 26 g fmr ñhhk njg
wkdjelsh lshQ wh .ek mÍlaIK b,a,hsj;auka ckdêm;sjrhd ,nk jif¾ ^2017& ckjdß 26 jeks Èkg fmr ñh hk njg  úð; frdayK úchuqKs kue;s fcHd;sIfõÈhl= ish f*ianqla msgqfõ m< lr ;snQ

wkdjels iys; ùäfhda mg

msgqmi fcHd;S¾fõoh blaujd .sh l=uka;%Kldß >d;k ie,eiaula ;sfnk nj ckudOH wud;HdxYfha f,alï ksu,a fndamf.a uy;d mjihs'

fï isoaêh iïnkaOfhka ;ud uq,skau ryia fmd,sisfha ihsn¾ wmrdO wxYhg meñKs,s l<o Bg ;ju;a ksis m%;spdrhla fkd,enqK ksid fmf¾od ^19od& ;ud fmd,siam;sjrhdgo meñKs,s l< njo Tyq i|yka flf<ah'

óg fmr Y%S ,xldfõ lsisu rdcH kdhlhl= iïnkaOfhka fujeks ;¾lhla bÈßm;a lr ke;ehs mejeiQ fyf;u" ñhhkiqÆ wikSmhla je,÷Kq flfkla lsishï ffjoHjrfhla <Ûg .sh;a ta mqoa.,hdg ta nj lshkafka kE' tfyu ke;akï ta nj m%isoaO udOH Tiafia m%pdrh lrkafka kE' tfy;a ckdêm;sjrhd ,nd§, ;sfhk ksoyi we;=f<a fï fcHd;sIfõÈhd b;du;a kskaÈ; úÈhg fï m%pdrh f.kshk nj;a fmkajd ÿkafkah'

tu wdkafoda,khg ;=vqÿka wkdjelsh 2015 § isÿ lr we;s w;r th hQáhqíys Èiajkafka my; mßÈh'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter