HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ranjan & Gammanpila  


http://www.gossiplankanews.com/2016/12/ranjan-gammanpila-case.htmljDIK fldaI ryia fy<s l<ehs
.ïuxms,f.ka rkackag kvqmsú;=re fy< Wreufha uka;%S Woh .ïuxms, wo m%jD;a;s idlÉPdjla mj;ajd okajd isáfha ;ukaf.a mqoa.,sl f;dr;=re m%isoaêfha fy<s lrñka wmydi
isÿlsÍu ksid ñ,shk 500 la b,a,d rkacka ks'weu;sjrhdg tfrysj kvq ouk njhs' Tyq ta .ek úia;r lr ;snqfka
fufiah'¶ i,a,s" n,h ;sfnkjd kï nkaOkd.dr frdayf,a iem hk YS¾Ih hgf;a rkacka rdukdhl weu;s;=ud foieïn¾ 05 Èk ùäfhdajla uqyqKq fmdf;a risl msgqjg tla lr ;snqKd'  Bg wu;rj foieïn¾ 6 Èk udOH yuqjl o ùäfhdafõ wvx.= lreKq i|yka lr ;snqKd'

uu weu;s;=udg fï ms,sn| l;d l<d'  t;=ud lsõjd f;dr;=re oek .ekSfï whs;sh mk; hgf;a t;=ud fï f;dr;=re ,nd .;a;d lsh,d'  tal fndrejla'  f;dr;=re oek .ekSfï mk;g l;dkdhl;=ud w;aika ;enqfõ wf.daia;= 4 od'  t;eka isg udi yhlg miafia tkï 2017 fmnrjdß 4 od isg ;uhs fï mk; l%shd;aul fjkafka'tlS mkf;a 5^1&^w& hgf;a hï mqoa.,fhl=f.a w;sYhskau fm!oa.,sl f;dr;=re ,nd §u m%;slafIam l< hq;=hs' 

ffjoH jd¾;d jefgkafka ta .Khg'  úfYaIfhkau ysfmdl%áia m%;s{dj wkqj frda.skaf.a fm!oa.,sl f;dr;=re fy,s fkdlr isàug ffjoHjre ne¢,d bkakjd'  kuq;a rkacka weu;s;=ud tla tla foaYmd,lhskag ;sfnk frda. ms,sn| m%isoaêfha woyia olajkjd'  tal w;sYhskau iodpdr úfrdaê l%shdjla'
 fïl ug iDcqju l< wmydihla'  ta ksid rkacka rdukdhl weu;s;=udf.ka remsh,a ñ,shk 500la jkaÈ b,a,d kvq mejÍug uu uf.a kS;s{hskag Wmfoia ÿkakd'“    


rkacka ksfhdacH weu;sjrhdf.a f*ianqla msgqfõ tu wdkafoda,kd;aul fy<sorõj isÿ l< l;dj ;ju;a igyka jkafka my; mßÈh'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter