HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Piumi Hansamali love affair  


orefjla ,enqK ksid 18 § újdy jqK tl .ek i;=gqhs
ieñhd bkafk rg & ux oeka fmïj;shla
& mshqñ yxiud,s


fï ld,fha iudc cd, pß;hla njg m;aj ;sfnk mshqñ yxiud,s msßñ orefjl= isák wïud flfkls' miq.shod weh ish 24 jk WmkaÈkho msßñka frd;a;la jglrf.k ieurE w;r uqo,a úhoï lr rgrgj,a j, rEmðKs ;r. j,g hñka weh fldhsfoa ;=<skq;a lemS
fmfkkakg W;aidy lrk úfialdßhl nj lrk lshk fldhsfoa ;=<skq;a ldg;a wjfndaO fõ'
;ud wvq jhiska újdy jQ nj
weh úiska lshk kuq;a fu;rï l;d me;sfroa§ wef.a ieñhd .ek fy<sorõ lsÍfuka m%fõYï jkakg yeuúgu W;aidy lrkakSh'
flfia fj;;a wehf.ka i;swka; mqj;am;la l< m%Yak úuiSul§ wef.a w;ayer .sh ieñhd .ek yd j;auka fmu .ek jer§ulska fuka lreKq fy<sorõ lr ;sfí'
tys§ wik m%Yak lsysmhlg weh ,nd§ ;snQ ms<s;=re fufiah'

Ôj;a fjkak ksrEmK Ys,amh muKla m%udKj;ao@

kE'' ta ksidfka úl,am foaj,a lrkak fjkafk'

mshqñ rÛmdkak;a jeä leue;a;la ke;akï Ôj;afjkak ksrEmK jD;a;shg wu;rj ;j lrk úl,am foaj,a fudkjo@
ug tfyu lrkak wjYH kE' fudlo uf.a ieñhd úfoia .;jfka bkafka'

mshqñ §. .sfha 18§ ÿla fjkjo ta .ek@

ÿlla kE <ufhla bkak ksidmshqñ Èlalidohs lshkafk we;a;o@

tal uf.a mqoa.,sl fohla tal udOHhg lshkak leu;s kE'

fouúmshkaf. jerÈ ksid ÿla ú¢kafk orefjd fkao@
tfyu fjkak mq¿jka'ta;a m%Yak ueoafo yß <uhskaj n,dyod.kafk fjk ljqrej;a fkfï fouõmshkau ;uhs'

worh lrkak mq¿jka tl ys;lg ú;ro@

tfyu fohla kE'

fï fjkfldg lS fofklag ú;r wdorh lr, ;sho@

;=ka fofklag ú;r

ta lshkafk mshqñf. ys;;a fy,af,kjd@
Tõ'''

oekg;a fmïj;shla fkao@

wdorhla ú¢kjd''''
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter