HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


ld¾ tfla älshg fufyldr orefjl= we;=¿lr jid ouk
ysgmq Vෛ>a .ek mÍlaIKmiq.sh isl=rdod ud;f,a k.rfha§ leurdjl igykajQ isoaêhla fï jkúg wdkafoda,khla we;s lr ;sfí'
fuys§ ysgmq fcHIaG fmd,sia ks,Odßfhl= <ud Y%ñlfhl= fufyldrlfï fhdok whqre;a Tyq lfvka
nvq .;a miq nvq;a iu. tu <uhd wudkqIsl f,i jdykfha älshg oud jik whqre;a
PdhdrEmhg ke.S we;'
fuu orejd fufyldr fiajfha fhdojkakg kS;sfhka bv ke;s <dnd, jhil flfkl= njo neÆne,aug fmkS hhs'
ud;f,a fcHdIaG fmd,sia wêldÍ whsîà iq.;md, uy;dg fï iïnkaO meñKs,a, ,eîfuka miqj fï jkúg mÍlaIK wrUd we;'
<uhd wjndú;fha fhdojk mqoa.,hd kS;sh fyd|dldrju oekoek;a fujeks l%shdldrlul kshef<k úY%dñl ksfhdacH fmd,siam;s ^Vෛ>a& flfkl= nj;a oUq,a, m%foaYfha jdih lrk nj;a lreKq wkdjrKhù we;'
isl=rdod Èkfha ud;f,a Trf,daiq lKqj wi, kj;d ;snQ fuu jdykhg <uhd we;=¿ lrk whqre PdhdrEmhg k.d ;snqfka ;%Sfrdao r:hl isá udOHfõÈfhls'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter