HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


2016 f,dal rE ðK lsre< mqfjfgda ßfldfõ
19 yeúßÈ isiqúhlg

,xldfjka .sfha wïß;dfmf¾od ^18& weußldfõ fjdIskagka kqjr§ iqrEmskshka 117 lf.a iyNd.S;ajfhka mj;ajk ,o 2016 jif¾ f,dal rE ðK ^ñia j¾,aâ& ;r.fha§ lsre< Èkd.;af;a mqfjfgd ßflda rdcHh
ksfhdackh l< 19 yeúßÈ isiqúhljQ iafg*ks ä,ajef,a  fufkúhhs' fojeks ;ek fvdñkslka ckrchg;a" f;jks ;ek bkaÿksishdjg;a ysñjqKd' lsre< ÈkQ iafg*ks ä,ajef,a kS;sh yd ikaksfõokh ms<sn| Wmdêhla
yodrkakshl nj;a bx.%Sis m%xY yd iamd[a[ NdId ;=ku uefkúka yiqrejkakg iu;a ;eke;a;shl nj;a mejiqKd'

Y%S ,xldj ksfhdackh lrñka ;r.hg tlajQ wïß;d o is,ajd^23& wjika 21 fokdf.a jghg f;aÍug fyda tys mej;s lsisÿ Wm ;r.hlska ch.kakg fyda yelshdj ,enqfka ke;'

 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter