HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


http://www.gossiplankanews.com/2016/12/10-dies-accident-jaffna-chilaw-piligrims.html#morehdmk pdjlÉfÉßfha nia jEka wk;=ßka
kd.§fm jkaokdfõ .sh y,dj; kvfha

10 fofkl=f.a Èú wysñ fõ
2 lg nrm;,hs 21 lg ;=jd,wo oyj,a 1 g muK hdmkh pdjlÉfÉß &ñidf,hs m%foaYfha isÿjQ nia jEka udrl ßh wk;=rlska Ôú; 10 la wysñj 21 fofkl= ;=jd, ,enqjd' ñh .sh 10 fokdu kd.§mfha jkaokd .uka pdßldjl ksr;ù isá fuu jEka r:fha
.uka .;a msßiùu úfYaIs;h' Tjqka y,dj; udoïfma m%foaYfha
mÈxÑlrejka njo jd¾;d jqKs'

jEka r:h meojQ mqoa.,hdg kskaohdu fyda fjk;a fya;=jla u; mdf¾ wfkla me;a;g jEka r:h yrjd ;snqK w;r fõ.fhka meñKs hdmkh&jõkshd ,x.u nia r:hg uqyqKg uqyqK,d yemSu ksid fuu wk;=r isÿj we;' nia r:h yd yemqK fõ.hg jEka r:h l=vq mÜgïù tys bÈßmi isg miqmig wvla muK we;=<g ls|d nei f;rmSf.dia ;sî we;'

jEka r:fha .uka l< ish,a,kau fï ksid isrù nrm;, ;=jd, ,enQ w;r 10 fofkl= ñh.shd'

wk;=ßka ;=jd, ,o msßia yd uD; YÍr bj;g .kakg uy;a mßY%uhla orkakg isÿjQ njo jd¾;d úh' nrm;, ;=jd, ,enQ ;j;a fofofkl= hdmkh frdayf,a oeäi;aldr tallfha m%;sldr ,nk w;r ;=jd, ,o nia r:fha .uka l< wh we;=¿ ;j;a 21 fofkl= tu frdayf,au m%;sldr ,nk nj jd¾;dfõ'‍
 


 

 

 

 

 

 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter