HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


i;aj ovhu ksid iudc udOHha wmlS¾;shg m;a
b;d,shdkq mYq ffjoHjrhd ,siaid jeà ureg


miq.sh ld,fha b;d,sfha iudc udOH j,ska oeä úfõpkhg ,lajQ nj lshk ¿cbwfkd fMdkaztÜfgd kue;s mYq ffjoHjrfhl= wyïfnka ñh.sh wdrxÑh wo hqfrdamd
udOH ;=< l:dnylg ,laj ;sfí'
55 yeúßÈ ¿cbwfkd fMdkaztÜfgd b;d,sfha áhqßka kqjr wi, mYq ffjoH idhkhla mj;ajdf.k .sh wfhls' Tyq úfkdaoh msKsi
l=re,a,ka isjqmdjqka ksrka;rfhkau ovhï lr ;snqK
w;r tajd udOH ;=< m<lrñka ‘mYq ffjoHjrfhl=g i;=ka ovhñka ,eìh yels ;rï úkaokhla fjk lsisjlska ,o fkdyelsh‘ hhs m%isoaêfhao mjid we;' Tyqg tfrysj trg ixúOdk úfrdaO;d olajd ;snqK;a Tyqf.a me;a; f.k trg ffjoH iNdj l%shdlsÍu ksid Tyq ñhhk ;=reu tu l%shdjka k;r lrkakg neßj f.dia ;sfí'

i;aj ysñlï l%shdldÍka Tyqg tfrysj wmjdohg lem jQ f*ianqla msgqjla mjd ks¾udKh lr ;snqKs'
Tyq ñhf.dia ;sfnkafkao l=re,a,ka ovhfï .sh wjia:djlh' l=re,a,kag fjä ;shkak W;aidy l< wjia:djl lsisÿ fya;=jla fidhd.kakg wmyiq f,i whsia ;Ügqjla u; ,siaid f.dia wä 100 l m%md;hlska jeà Tyq ñhf.dia ;snqKs'

uD; YÍrh fy,sfldmag¾ u.ska fidhdf.k foaYSh frday,l ;ekam;a lr we;ehso jd¾;dfõ'

 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter