HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Wimala Amaradeva  


ta ldf, wurfoaj uy;a;hdg
i,a,s §,d foaYmd,k jdishg
fjdhsia lÜ .kak iuyre W;aidy l<d'''

t;a ux bv ÿkafk kE
& úu,d wurfoaj

wNdjm%dma; wpd¾h wurfoajhka Ôj;=ka w;r isáh§ t;=ukaf.a lS¾;sh foaYmd,k jdisj,g yrjd.kakg we;eï wh úúO wjia:dj, W;aidy f.k ;snqK kuq;a ;ud l,amkdldÍ ùu
ksid tajd je<elajQ nj wurfoajhkaf.a ìßh úu,d wurfoaj mqj;am;lg mjid ;sfí'
miq.sh 2015 jif¾
iir okõj ix.S; m%ix.hg iQodkï jk w;r;=r weh fï nj fy<s lr ;snqfka

wurfoajhka l=vd orefjl= fuka is;k lmálï j,ska f;dr wfhl= ùu ksid ´kEu fohlg yiqúh yels jd;djrKhla ;snqK  njo olajñks'
tl, wurfoajhka iskduqiqj widf.k isáh§ weh ta .ek fy<s lr ;snqfka fufiah'‘fu;=ud mqxÑ ì,sfËla‌ yd iudkhs' ;la‌lälï" iQ;a;r" fydruerlï fudl=;a okafka kE' ñksia‌iq y÷kd .ekSfï m%{dj ug ;sfhkjd'
uu fndfydau fiú,af,ka bkafka iuyre tkjd fu;=udg lsh,d foaYmd,khg iïnkaO fjdhsia‌ lÜ‌ .kak i,a,s§,d;a .kak neÆjd'
  i,a,s ug wÆhu ¨ fl<msඬla‌ yd iudkhs' uu ta whg myod §,d m%;sla‍fIam l<d' ta wjia‌:dj,§ wfkla‌ wh l< foa fu;=ud lf<a kE'
ta uu fu;=ud miq miskau isá ksid' ta ksid ;uhs foaYmd,khg;a fu;=ud .sfha ke;af;a' uu th Wml%uYS,Sj je<ela‌jQjd'
fldhsfjf,a;a uu fu;=ud tla‌l bkakjd' ldg;a tkak nE ug fydfrka' ta ksidfka wog;a ck;djf.a je÷ï msÿï ,nñka ,ia‌ikg bkafka' t;=ud lSlrej yeÿK orefjla‌' ys;=jla‌ldr kE' lshk foa wykjd'
fu;=ud leu;s kE fïjd lshkjdg uu ks;ru t;=udf.a f,dalfha ießirkak t;=udg bv§,d bkafka' t;=udf.a f,dalh .dkaO¾j f,dalhhs'‘

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter