HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

W.D.Amaradewa  


ffjoH úoHd,hg foayh Ndr§fï ;SrKh fjkiafõ
wdodykh ksoyia p;%rY%fha§
& i;shl fYdal ld,hla


wNdjm%dma;jQ wdpd¾h ví,sõ'ã' wurfoaj uy;df.a foayh fld<U ksoyia p;=ri%fha § fikiqrdod ^5& miajre 6 g wdodykh lrk nj wdodyk lñgqfõ iNdm;s uydpd¾h iqks,a wdßhr;ak okajd isà'

ñka by; jd¾;djQ mßÈ wjika leue;a; mßÈ foayh ffjoH úoHd,hhg ndr§fï ;SrKh fï wkqj fjkia fjhs'
fuu ;SrKh {d;Skaf.a tlÛ;ajh wkqj fjkia l< njo jd¾;d úh'wurfoajhkaf.a foayh isl=rdod ^4& WoEik 9 g fld<U chr;ak u,a Yd,dfõ isg fmryßka fld<U fgdßkagka fmfofia ksoyia p;=ri%hg  f.k hk nj;a tu fmryrg iyNd.S jk f,i;a uydpd¾h iqks,a wdßhr;ak risl iyDohkaf.ka b,a,d isà'
ta wkqj isl=rdod fmrjre 10 isg miqod  miajre 3'30 olajd  ksoyia p;=ri%fha § foayhg wjika nqyquka oelaùug yels w;r fikiqrdod miajre 3'30 g wd.ñl j;dj;a isÿ lsßfuka miqj foayh wdodykh lsßug kshñ;h'
fï w;r ckm;s kshuh mßÈ wurfoajhkaf.a wNdjh iïnkaOfhka rch wo isg i;shl fYdal ld,hla m%ldYhg m;a lr ;sfí'
fï wkqj rcfha ld¾hd,hj, cd;sl fldäh wv l=Uq flf¾' iajfoaY lghq;= wud;HxYh wo fï nj ksfõokh lf<ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter