HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Vijaya Nandasiri  


 úch kkaoisß iuqf.k udi 3 hs
foaúld mq;= iu. fõÈldjgck;djf.a wdorhg ,lajQ l,dlre úch kkaoisß iuqf.k wog ^7& udi 3 ls'
ta ksñ;af;ka úchf.a ksjfia wo O¾u foaYkhla yd fyg odkuh mskalulao meje;afõ'

úch kkaoisß iuq.ekSfuka miq  ´iafÜ‍%,shdfõ jdih l< ÈhKsh ,xldjg meñKs w;r weh ;ju trgg f.dia ke;' weh úchf.a ìßh foaúldf.a ;kslu ulñka ,xldfõ È.gu £ isá w;r úchf.a mq;= ridxcko ksjfia isà'
fï w;r miq.shod foaúld ñysrdks w¨;au fy<sorõjla
l<d' weh kej; fõÈld kdgH j,g msúfik nj iy mq;= ridxck úch rÛmE NQñld i|yd wdfoaY lrk nj tu wdrxÑhhs'
weh ta .ek fufia lshd we;'‘wms b;du blauKska úch ke;sùfuka md¿jqK fõÈldfõ md¿j ke;s lrkjd'fï ojiaj, úch rÛmE fõÈld kdgH y;rla kej; fõÈld .;lrjk mqyqKqùï lrkjd' l=i mndj;S"jDIN rdc"Y‍%S .cnd iy Ndr; ðK lshk kdgH ;uhs tajd' uq,skau f.akafk l=i mndj;S' tafla úch rÛmE chïm;S l=udrhdf.a pß;h rÛmdkafka wfma mq;d ridxck' th;a tlal mndj;Sg rÛmdkafk uuhs'frdc¾";s,la l=udr wd§kao fï kdgHfha rÛmdkjd' ux fïl msgrgj, fmkajkak;a n,dfmdfrd;a;= fjkjd'‘

 
 
 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter