HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tharuka Wanniarachch  

lafIa;%fha flfkla tmd & jHdmdßlfhla kï fyd|hs & ;dreld


rx.k Ys,amsks ;dreld jkakswdrÉÑ miq.sh i;swka;fha mqj;am;lg ish újdyh isÿúug wfmalaIs; wdldrh .ek úia;r lr ;sfí' ta fufiah'


t;fldg fmïj;d@;du tfyu flfkla‌ f;dardf.k kE b;sx'''

fhdackdjla‌ wdfjd;a f;dard.kak ,Eia‌;so@

ï'''''' ys;,d n,kak mq¿jka fkao'''
fldfydu flfkl=go ;dreld leue;s@

ux tfyu f,dl=jg ys;,d kE fï jf.a flfkla‌ úh hq;=hs lsh,d' kuq;a wjxl flfkla‌ jqfKd;a fyd|hs'

oeka t;fldg újdy fjkak ys;ka bkafka fldhs ldf,ao@

;j wjqreÿ ;=klska' bÈß wjqreÿ ;=k we;=<; úh hq;=uhs újdyh'

iuyre ckm%sh;ajhg ndOd fjhs lsh,d újdyh mia‌ig odkjd fkao@


ckm%sh;ajh lsh,d uf.a mqoa.,sl Ôú;h wu;l lrkak;a nEfka fkao''''

fudk úÈfya ukd,shla‌ úÈyg ierfikako leue;s@

Wvrg ukd,shla‌ úÈyg

fï la‌fIa;%fhau flfkla‌ jqfKd;a@

fï la‌fIa;%fha bkafk;a b;sx ukqia‌ifhdfka'''' fkao'''' tfyu m%Yakhla‌ keye' tfyu fhdackd weú,a,;a keye ;du" ta jf.au ta .ek ys;,;a keye ux ;du' ys; .sh ;ek ud,s.dj lshkjfka' n,uqflda fkao''' yenehs b;sx ug;a ysf;kjd ux fï la‌fIa;%fha flfkla‌ f;dard .kS lsh,d ys;kak wudrehs lsh,d'

jHdmdßlfhla‌ jqfKd;a@

ta;a lula‌ kE'''''


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter