HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Special News  

fofokdgu tmd fjkafka ke;sj yßhgu ,sx.slj tl;=fjkafka fukak fufyuhs

Tn we;=¿ fï f,dafla Ôj;ajk iEu jeäysáfhlau ,sx.sl Ôú;hlg yßu leu;s' t;a wms Ôj;a fjk fï iudcfha iuyr wh ixi¾.hg ,sx.sl wdYdjkag ta ;rï leue;a;la kE'
iuyr wh  úreoaO ,sx.slhka tlal tl;= fjk tlu kj;a;,d' b;ska we;a;gu ,sx.sl Ôú;h tmd ùug fya;= .ek kj;u mÍlaIkhlska fydhd f.k ;sfhkjd'fuu iólaIKfha § f;dard .;a wUqieñ hqj,a w;ßka tlsfklg fjkia woykakg fkdyels fya;=o i|yka fõ' fuys i|yka jk lreK w;ßka uq,sl lreK jkafka ,sx.sl ld¾hfha fh§u i|yd mj;sk wjYH;d iemsÍu jeo.;ah' fofofkla wdorfhka ne£fï§ jeo.;a jkafka ldka;djla yd mqreIfhl=f.a wdorh iqrlaIs; ndjh iïnkaO lreKq fõ'

ye.Su m%ldYkh w;ska ldka;djka msßñ whg jvd fndfyda bÈßfhka isák w;r thg wkafkdkah jYfhka f;areï .ekSuo jeo.;ah'

,sx.sl ld¾hfha fh§fuka Tng wu;r úfõlhla fukau isrerg ieye,a¨‍jla oefka' tneúka iqÿiq ld,fha ,sx.sl ld¾hfha fh§u w;sIhska jeo.;a fõ' tfiau fulS ld¾hfha§ b;du fyd¢ka iylre yd iyldßh is;e`.s ye`.Sï mj;ajd .ekSug jeo.;a fõ'

tfiau ,sx.sl wdl¾Ykho ,sx.sl ld¾hh i|yd úfYaIfhkau n,mdhs" iylre  fyda iyldßh msßisÿj isàu" rej /l .ekSug fjfyi ùu;a ,sx.sl lghq;= j,g mj;sk reÑh jeä lrhs'

iólaIKfha§ fy<s jQ ;j;a úfYaI lreKla jkafka ,sxf.akaøsfha m%udKh fhdaksfha yrialv j¾.M,h  jeks lreKq lsis f,il;a n, fkdmdhs"
Tn;a ,sx.sl ld¾hfha fh§u tmd jQ wfhlakï Tn;a iylref.a iyldßh iu. idlÉPd lr ksjerÈ l%u wkq.ukh lr id¾:l m%;sm, we; ú¢kak'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter