HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


udOH f,dalh fid,jk
w¾cqkaf.a udOH cd,h <.§u lr<shgwêl ,dN bmehQ m¾fmpqj,a g%fIÍia iud.u ysñ fldaám;s jHdmdßl w¾cqka wef,daishia uy;df.a ysñldÍ;ajfhka ,nk jir uq,§ kj udOH cd,hla f.dvk.kakg fï jkúg fndfyda jev lghq;= isÿ lr wjikah' remsh,a
,laIfha isg ñ,shkh olajd udisl jegqma f.jñka ,xldfõ fmr fkdjQ úrE myiqlï iys; wÆ;a udOH wdh;khla fï wkqj msysgqjd we;'fuys foaYmd,ksl wruqK w.ue;s rks,a úl%uisxy Tijd ;eîu njgo jd¾;d m<úh'
wdrïN lsÍug kshñ; udOH cd,fha m%Odk mqj;am; i|yd miq.sh Èkj, ,xldfõ úúO mqj;am;a j, fiajh lrk msßia by< fõ;k hgf;a n|jd .kakd ,o w;r uõìu mqj;amf;a Èkm;d yd bßod l;=jreka fofokdo ta w;r úh' fuu fufyhqu wkqj wo ^30& jkúg uõìu mqj;amf;a ixialdrl uKav,fha"msgq ieliqï wxYfha iy ;j;a wxY j, 21 fofkl= tlajru b,a,d wiaù wÆ;a mqj;am;g f.dia we;ehso jd¾;d úh'
nïn,msáh m%foaYfha oekg ia:dms; lr ;sfnk ld¾hd,h úúO udOH wdh;kj, olaI;d we;s wh ñ,g f.k ia lr ;nd.kakd ia:dkhla njg m;aj we;s w;r bÈßfha§ fld,aÆmsáfha kj f.dvke.s,a,l fuu wdh;kh msysgqjkakg lghq;= iQodkï lr ;sfí'
,xldfõ bÈß ld,fha udOH ;=< fmr<s lrkakg iu;a msßila ta w;r isák njgo jd¾;d m<fõ'
kj udOH cd,hg rEmjdyskS".=jka úÿ,s mqj;am;a yd fjí wvú we;=<;a njg wdxrÑ mj;sk w;r rEmjdyskS n,m;%h wÆ;ska ,nd.kakjdg jvd mj;sk tlla ñ,g f.k jeä ÈhqKq lsÍu myiq ksid ta i|yd iaj¾Kjdysksh ñ,g .kakg iQodkula mj;sk njgo wdrxÑ me;sßKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter