HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


‘urKh muKla ia:sr‘ njg
f*ia nqla u.ska ñ;=rkag okajd

Ôú;fhka iuq.;a mE,shf.dv i|ud,s


mE,shf.dv fm;shdf.dv m%foaYfha mÈxÑj isá jhi wjqreÿ 35 la jQ wújdyl ;reKshl miq.shod mqoa.,sl m%Yakhla uq,a lrf.k ish Èú kidf.k ñhf.dia ;snqKd'
isiq orejkag wu;r mka;s mj;ajk
.=rejßhljQ weh


ñhhkakg fya;=j ksYaÑ;ju i|yka lr ke;;a ta nj bÛs lrk f*ia nqla mKsúvhla ñ;=rkag ;nd ;snqfka
‘isyskhls w;S;h" l÷,ls j¾;udkh" udhdjls wkd.;h" ia:srh urKh‘ 
hkqfjks'

weh ksjfia uj yd fidhqfrl= iu. Èú f.jQ nj;a miq.sh Èkj, lsishï l,lsÍulska miq ,shqula ;nd Èúf;drlrf.k ;snqK nj;a jd¾;d jqKd'

weh wef.a ishÆ j;alï ujg ,nd.kakg hhso fï urKhg lsisfjl= j.lsj hq;= ke;ehso tu ,shqfï ,shd ;sî we;'
wehf.a wiïmQ¾K l;dj .ek f*ia nqlays m<jk úia;r my; mßÈh' 

 
 

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter