HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


ìiakia yqgmghlg tla wfhl= urKhg m;a l<
wxl=Uqr mdr whsfka isá fofofkl=g isÿ l< fjä ;eîu CCTV


miq.shod uykqjr wxl=Uqr" neì,f.d,a, m%foaYfha§ mdrla wdikakfha isá mqoa.,hska fofofkl=g tljr meñKs fudag¾ r:hl isg isÿ l< fjä
;eîulska tla wfhl= ñhf.dia ;j;a wfhl= nrm;, ;=jd, ,enqjd' fuu fjä ;eìu isÿ l< njg iel lrk ikakoaO lKavdhfï idudðlfhl= fjä ;eìu isÿ l< ia:dkfha isg lsf,da ñg¾ 04la muK ÿßka msysá ln,a.ia ;ekak keue;s m%foaYfhaÈ uyck;djf.a iyfhda.h u; fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKs' iellre i;=j ;sî fjä ;eìug Wmfhda.s lr .;a njg iellrk á 56 .sks wúhla iy tu WKav 20la o fmd,sish w;awvx.=jg f.k we;' fuu iellre  jhi wjqreÿ 30la jk fudfyduâ w,s keue;s kqjr" uyhshdj m%foaYfha mÈxÑlrefjls'
w;awvx.=jg .;a iellrejka fofokd r|jdf.k m%Yak lsÍug wêlrKh wjir ,nd§ ;sfí'
ñh .sh yd ;=jd, ,enq mqoa.,hska fofokdo uqia,sï cd;slhska jk w;r fuu isoaêh jHdmdr wukdmhla u; isÿ jq nj wkdjrKhù we;'

isoaêh wjia:dfõ CCTV ùäfhdaj my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter