HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

kottawa swimming coach  

mkaksmsáh m%isoaO mdif,a iaúñka.a fldaÉ isiqúh wmfhdackh lr,d


mkaksmsáfha m%isoaO mdi,l msyskqï mqyqKqj i|yd iyNd.s jQ i;a yeúßÈ ^7& nd, jhialdr oeßhlg msyskqï mqyqKqj ,ndfok uqjdfjka msyskqï WmfoaYlhl= oeßhg ,sx.sl

wmfhdackhla l< nj lshk isoaêhg wod< kvqj fld<U wxl 9 m%Odk ufyia;%d;a wêlrKh fj; fhduq lrk f,i kqf.af.dv m%Odk ufyia;%d;a lksIal úf–r;ak uy;d ksfhda. lf<ah'

;jo tu isoaêhg uqyqK ÿka oeßhf.ka ùäfhda idlaIs ,nd .kakd f,igo <ud wdrlaIl wêldßfha iNdm;sjrhdg wêlrKfhka ksfhda. flreKs'
tu isoaêhg wod< kvqj fld<U m%Odk ufyia;%d;a wêlrKh fj; fhduq lsÍug yd isoaêh iïnkaOfhka tu oeßhf.ka ùäfhda idlaIs ,nd .ekSu i|yd <ud wdrlaIl wêldßfha iNdm;sjrhdg ksfhda.hla ,nd fok f,i b,a,ñka fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYh wêlrKfhka l< b,a,Sulg wkqj tfia ksfhda. flßKs'fï isoaêh iïnkaOfhka lreKq oelajQ fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYh wêlrKh yuqfõ lshd isáfha ielldr msyskqï WmfoaYljrhd fï oeßh we;=¿ mqyqKqjg meñKs tu jhfia ;j;a oeßhka ;sfokl=g ,sx.sl wmfhdackhg ,la lr we;s njg tu oeßhf.a idlaIsj,ska wkdjrKh jk nj;a oeßh isoaêh iïnkaOfhka wef.a ujqmshkag yd mdif,a mka;sNdr .=re;=ñhg l< oekqï§ulska fuu isoaêh wkdjrKh lr .ekSug yelsjQ nj;ah'
ielldr WmfoaYljrhd y÷kd .ekSu i|yd <ud yd ldka;d ld¾hdxY ks,OdÍka msßila tu úÿy, fj; f.dia we;s njo ;jÿrg;a wkdjrKh úh'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter