HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Colombo skyline  


isx.mamQre ußhdkd fí iEkaâ ks¾udKlref.a
fld<U we,jqK f.dvke.s,af,a jev mgka wrkafï Èkj, fld<U fldïm[a[ùÈh wdikakfhka .uka lrk flfkl=g bÈlrñka mj;sk wuq;= yevfha f.dvke.s,s folla oel .kakg ,efnkq we;' tla f.dvke.s,a,la iDcqj ;sìh§ wfkla f.dvke.s,a, thg fya;a;= lr ;sfnk we<jqK
wdldrhla Èiajk fï ksjdi ixlS¾Kh ,xldfõ fmr fkdjQ úrE bÈlsÍuls'
fï ld,fha f,dalfha wxl tfla .Dy ks¾udK ie,iqïlrefjl= f,i ie,flk
BY%dh,fha Wmka fudfI ie*aä fuu bÈlsÍfï ks¾udKlreh'isx.mamQrefõ ußhdkd fí iEkaâ"ñiQßfha l*audka fikag¾ we;=¿ bÈlsÍï ks¾udK rdYshla Tyqf.ah'fldïm[a[ ùÈfha fíf¾ jejg hdnoj j¾. wä 8000 l muK NQñhla wdjrKh lrñka bÈjk ‘l,ïnq frisvkaIka w,aghd¾‘ f.dvke.s,s oaú;ajfha we<jqK f.dvke.s,a, ;Ügq 63 lskao iDcq f.dvke.s,a, ;Ügq 68 lskao hq;= jkq we;'

f.dvke.s,a, ógr 240 la Wi jkq we;'fuys ksjdi 400 la msysgqjkakg ie,iqï lr we;' msyskqï ;gdl"jHdhdu wx.k we;=¿ ishÆ kd.ßl Ôjk wjYH;d imqrkakg th fhdod .efkKq we;'

bÈlsÍu isÿ lrkafka bkaÈhdkq iud.ul vqndhs YdLdj u.sks'bÈlsÍu wjikajkakg kshñ;j we;af;a ,nk 2017 jif¾h'

jd¾;djk wdldrhg fuys ksjdi rdYshla oekgu;a úls” wjikah' ksok ldur ;=kl ksjila ,laI 900 lg wdikak ñ,lg wf,ú lr we;'
tu f.dvke.s,af,a úia;rh oelafjk PdhdrEm yd ùäfhdajla my;ska

bÈ l< miqj 2017 §


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter