HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tense situation as Vidura attempts to open Moragahahena bus stand  


pïmslhs úÿrhs wdmq
fydrK nia iagEkaâ ´mkska tll

WKqiqï ;;ajhlawo WoEik fydrK fudr.yfyak m%foaYfha nia kej;=ïm<la újD; lrk W;aijhl§ WKqiqï ;;ajhla we;sj ;sfí'
miq.sh rch iufha wdrïN flrek fuu jHdmD;sh tl, úÿr úl%ukdhl uka;%Sjrhdf.a uQ,sl;ajfhka jev wrUd
;snqK kuq;a th wjika lr we;af;a uE;lh' fudr.yfyak nia kej;=ïfmd< újD; lsÍug weue;s mdG,S pïmsl rKjl uy;dg ta wkqj wdrdOkd lr W;aijh iQodkï lr ;sìh§
weu;sjrhd meñ”ug mehlg muK fmr tys .sh uka;%S úÿr úl%ukdhl th újD; lr ;sfí'
miqj iaj isá msßi wu;d
‘fudr.yfyak uf.a .u" tl tlaflkdg weú;a pKaä mdÜ odkak nE' fufya jev lrkafka wms' to;a jev lf<a wms' wo;a jev lrkafka wms‘ hkqfjka lshd we;' flfia fj;;a Tyq miqj nia r:hla mojd .uka lrjkakg W;aidy oeÍfï§ iaj isá mdG,S mdlaIslhska thg bv§ ke;'tu wjia:dfõ l,n,hlao ygf.k we;'flfia fj;;a úÿr uka;%Sjrhd t;ekska bj;aj .sh miqj nia kej;=u újD; lrkakg weue;s mdG,S pïmsl meñK ;sfí'
W;aij iNdj wu;ñka Tyq lshd isáfha ‘ria;shdÿldr úfrdaO;d wms i; mylg .Kka .kafka kE' tfyu ys;ka bkakjdkï f,dl= jer§ula' wms fu;ekg wdfõ kslka fkfuhs' rdcH ;%ia;jdoh mrdch lr,d wdfõ' nqrk n,a,kag leg leì,s;s úis lrkak wmg fj,djla kE‘ hkqfjks'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter