HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ruwanya  


m<uqfjkshd lshd fojekshd lsÍu orejdf.a ukig iqÿiq kE & rejkHdf.a ffjoH mshd okajhs


Bfha ksl=;ajQ 5 fYa%Ksfha YsIH;aj úNd.fha m%;sM, wkqj Èjhsfka m%:uhd f,i l=,shdmsáh wiaieoaÿu úoHd,fha rejkHd fu;añkahd oeßh wo
^5od& wÆhu isg rdcH f;dr;=re tallh iy udOH u.ska kï lr ;snqks' kuq;a thska meh
.Kklg miq úNd. fomd¾;fïka;=j udOH fj; ks, *elaia mKsúvhla tjñka wehj fojekshd lr igyka lr ;snqks'
weh m<uq fjkshd l< wjia:dfõ úúO udOH uÛska m%pdrh msKsi leurd lkavdhïo ta jkúg weh fidhdf.k meñK ;snqK w;r l=,shdmsáh wiaieoaÿu úoHd,fha rejkHd oeßh yd foudmshkao m<uqfjkshd f,i wehj ms<s.ksñka tajdg m%;spdr olajd ;snqKs'yÈisfha kej; fojekshd lsÍfuka tu oeßh fukau ujqmshka iy úÿy,am;sjrhd we;=¿ .=rejreka uy;a wmyiq;djg m;aj we;'fï ms<sn|j rejkahd oeßh l÷¿ msß fofk;ska ÿlajQ njo jd¾;dfõ'
,xldfjkau fojekshd jqK;a uq,ska ujqmshka we;=¿ msßi i;=gg m;a l< m%jD;a;sh idjoH nj oek.;a miq wms yefudau wirK jqKd' ,eÊcd jqKd' uu ,xldfjkau m<uqjekshd ùug ySk ueõfõ kE' uf. b,lalh jqfKa ,l=Kq 180la muK m%udKhla' ta;a fï ;;a;ajhg wmsj m;a flf<a rcfha f;dr;=rej,skauhs' ug oeka ;sfhkafka i;=glg jvd lk.dgqjla' hhs weh lshd we;'
oeßhf.a mshd jk ffjoH W;am, .=Kfialr uy;d mjid we;af;a orejkaf.a wkd.;hg" ukig oefkk fujeks f;dr;=re m< lsÍfï§ ta m< lrk wdh;k j.lSfuka lghq;= l< hq;= njls'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter