HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

news  


Ñ,Sg wem ,efnoa§
fvx.= mÍlaId ùäfhdaj yd
;dmamfha fKd M¾lska.a f*dfgda wêlrKhgmiq.shod jeäysá mqoa.,fhl=g uyu.§ neKje§ myr§fï isoaêhla ksid fmd,sia w;awvx.=jg m;aj rlaIs; nkaOkd.dr .;j isá .dhl Ñ,S ;s,xl wo remsh,a
,laI 5 l YÍr wem u; lvqfj, wêlrKfhka ksoyi ,enqjd'
tu wjia:dfõ Tyqg wem ,nd§u fkdlrkakehs b,a,d isá meñKs,s md¾Yajfha
kS;s{hska Tyqg wem ,efnkafka kï meñKs,slreg w.;shla isÿúh yels nj;a ú;a;slref.a fmr jerÈ we;s nj;a lshd isáhd' ta nj Tmamq lrkakg Tjqka miq.sh Èkj, iudc udOH Tiafia ießierE ‘fvx.= mÍlaIl’ ùäfhdajo bÈßm;a l<d' 2014 jif¾ fvx.= frda.fhka mßirh wdrlaId lsÍfï ks,OdÍka Ñ,Sf.a ksjig  we;=¿jkakg oerE W;aidyhl§ Ñ,S iy uj Tjqkag mreI jpkfhka neK jÈñka t<jd.kakd yeá tys igykaj ;snqK w;r th kerUQ ufyaia;‍%d;ajrhd lshd isáfha th nrm;, ldrKdjla nj;a fï .ek fjku kvqjla f.dkq lrk f,i;ah'ta wjia:dfõ ú;a;s md¾Yajh okajd isáfha tlS jro iïnkaOfhka óg jir lsysmhlg fmr Ñ,Sf.a uj wêlrKhg bÈßm;aj jro ms<sf.k ov uqo,lao f.jd tu m‍%Yakh wjika lr we;s njls'

fojkqj lreKq oelajQ meñKs,slrejkaf.a kS;S{hska lshd isáfha Ñ,S ;s,xlf.a ksjfia ;dmamfha ñksiqka fkdu. hjk jHdc ksfhda.hla igyka lr we;s njls'
‘jdyk k;r lsÍu ;ykï óg wKmßÈ fcHIaG fmd,sia wêldÍ kqf.af.dv‘ hkqfjka igyka lr ;snQ PdhdrEmo wêlrKhg bÈßm;a úh'

fïjd iïnkaO kvq úNd. bÈßfha§ úuiqug ,lajk w;r ,nk 24 jkod wêlrKfha h<s fmkS isákakg ksfhda. lrñka .dhl Ñ,S ;s,xlg ufyaia;‍%d;a Oïñl fyaumd, uy;d u.ska wem ,ndfokq ,enqjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter