HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


38 ieñhdg iïndykhg hkak tmd lS
19 ìßh .=áld frdayf,aujqmshka úiska f.kd újdy fhdackdjlg wkqj r;au,dk m%foaYfha Wiia wdh;khl lshdjla lrk fmd,a.yfj, mÈxÑlrefjl= nj lshk  38 yeúßÈ mqoa.,hl= iuÛ óg udi 10lg
muK by;§ újdy ù we;s lE.,af,a 19 yeúßÈ  ;reKshl újdy Ôú;fha we;sjQ .egqï ;;ajhla u; myrld ;e<Sï ;=jd, ,nd lE.,a, uy frdayf,a m%;sldr i|yd meñK ;sfí'
wehg .egÆjlaj we;af;a ks;sm;d wkdpdrfha hk ieñhdj thska uqojd .kakg neß luh'
újdy lr fok wjia:dfõ§ ;reKshf.a ujqmshka
ukud,hd Wiia lshdjla lrk whl= ksid fndfyda fia meye§ ;snqK;a Tyq ms<sn| f;dr;=re jeä ÿr fidhd n,d fkdue;'újdyfhka miq ukd,hd ish ukd,sh Tyqg wdh;kfhka ,nd§ we;s ksfjig lekaodf.k f.dia ;sfnkafkao ;reKshf.a {d;Ska jvd;a i;=gg m;alrñks'udi .Kkdjla fofokd tys i;=áka Ôj;aj isá kuq;a ál l,lskau Tyqf.a fjkila ;reKsh oel we;'
Tyq jev wefrk fõ,dfjka miqj;a lshdfõ jev we;ehs lshd mudù ksjig tau mqreoaola lrf.k ;sî we;s w;r ta .ek lsishï ielhla ;reKshg ;snqK;a th úúO lreKq j,ska iÛjkakg ieñhd iu;aj ;sfí' fï w;r udi lsysmhla hoa§ Tyq lemS fmfkk f,i fjkiaù we;' ksjig tkakg fmr u;ameka mdkh lr tau wÆ;a mqreoaola lrf.k ;snqK ieñhd Èkla álla jeämqr î meñK ;sfí' tod Tyq îu;ska weh iu. jdohl meg,S we;s w;r jer§ulska ;ud Èkm;d hk r;au,dk

me;af;a iïndyk wdh;khla .ek lsheù ;sfí' ieñhdf.a fydrh wiqjQ miq ìßh miqodu wod< ku i|yka wdh;kh fj; f.dia ne,Sfï§ th .Ksld ksjila nj f;areï f.dia we;' 19 yeúßÈ w;aoelSï wvq fï ;reKsh tu wdh;kh fufyhjk wh yuqjkakgo f.dia ;u ÿla .ekú,a, lshd we;af;a ;u ieñhd ta me;af;a wdfjd;a t<jd.kakd f,i b,a,ñks'

ish ieñhdg iïndyk wdh;khg Èkm;d fkdhkak hehs oekaùfuka miq fï fofokd w;r jdo jeäjQ w;r ieñhdf.a myrlEug weh wjia:d .Kkdjl§u ,laj ;sfí'
bl=;a 20 jeksod o ta iïnkaOfhka we;sjQ nyskania ùulska miq fuu mqoa.,hd 19 yeúßÈ ish ìßhg oreKq f,i myr§ we;s w;r miqj weh lE.,a, mÈxÑ ish ujqmshkag oekaùfuka miqj ksjeishka tys f.dia ÈhKsh lE.,a, uy frday,g we;=<;a lr we;'
fuu isoaêfhka miq ;udg tu újdyh tmdjQ njo ;=jd, iys; ;reKsh frday,a fmd,sishg mjid we;'
Air Arabia has announced the expansion of its international route network with a new service to Baku, the capital of Azerbaijan, following a joint cooperation between Air Arabia, Azerbaijan Airlines and local authorities.   
Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer of Air Arabia, said, "Baku offers an exciting proposition as a gateway to witness the confluence of history and modern urbanism. By adding this emerging destination to our growing network, Air Arabia will facilitate greater trade and tourism between the two countries."
Starting 23rd March 2017, the airline will operate four weekly flights from its primary Sharjah International Airport hub.
Baku recently strengthened its presence on the global arena after playing host to the European Grand Prix. The city has also been named a host for the UEFA Euro 2020 tournament.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter