HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Kaweesha Ayeshani  


http://www.gossiplankanews.com/2016/10/kaweesha-ayeshani-suicide.htmlfmïj;d iu. wukdmj
‘uu uefrkjd‘ lshd .sh

 lùIdf.a wk;=r
ish Èú kid.ekSula @wo WoEik kqf.af.dv cqì,s lKqj ykaÈfha wk;=rlska ñh.sh kjl ks<s lùId wfhaIdksf.a urKh weh úiska Èú f;drlr.ekSfï wáfhka ys;du;d isÿ lr.;a
jdyk wk;=rla njg fï jkúg  f;dr;=re jd¾;d fjhs'
jd¾;d jk wdldrhg wef.a fmïj;d iu. we;sjQ wdrjq,la fuhg uq,aù ;sfí'
kqf.af.dv m‍%foaYfha m‍%lg úfõl úfkdao wx.khl
ysñlrefjl= nj mejfik wef.a fmïj;d iu. weh Bfha rd;‍%sfha we;s lr.;a wdrjqf,ka miqj weh Tyq iu. wukdmj fudag¾ r:hg ke.S we;af;a

‘uu jdyfka ymamf.k uefrkjd‘ hhs Tyqg mjid njgo jd¾;d jk w;r weh lshQ f,iskau tu jdykh Bg ál ÿrla tydg fõ.fhka mojdf.k .sh weh nia r:hla yd ,hsÜ lKqjla w;r ;eklg jdykh mdfrka bj;g lmd ymamdf.k we;s njgo f;dr;=re jd¾;dfõ'weh mojdf.k .sh ksidka ud¾É j¾.fha fudag¾ r:h fuu wk;=r ksid fmdä mÜgïù .sh w;r nia r:fha miqmigo ydks isÿúh'
ud;f,a m%foaYfha isg fg,s kdgH ks<shl yd ksrEmsldjl f,i jD;a;sfha fhfokakg fld<Ug meñKs lùId wfhaIdks fyauisß lsߢje, fnda.yj;af;a mÈxÑj isáhdh' ñhhkúg 24 yeúßÈ úfha miqúh'

isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajk fmd,sish ud¾. wxl 168 nia r:fha ßhÿre w;awvx.=jg f.k we;s w;r nia r:h kj;d ;snqK wjia:djl fuu fudag¾ r:h tys yemqK nj Tyq mjid we;'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter