HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  


l=fõgfha lismamq biald.drhla mj;ajd.sh
Y%S ,dxlsl ldka;dj nvq;a iu. fldgqfõb;du úêu;a wdldrhg fmrk hka;%"ner,a" ma,diaála fnda;,a yd WmlrK wiqrd ld,hla ;siafia l=fõgfha *hsyd m%foaYfha Y%S ,dxlsl ldka;djl úiska
mj;ajdf.k .sh lismamq biald.drhla trg wdrlaIl wxY u.ska fldgq lrf.k ;sfnkjd'
weh yiqjk wjia:dfõ u;ameka ner,a 10 la"  fnda;,a 400 la" wdijkh lrk fmdïm 13 yd
wuq o%jH f;d.hla yuqjQ nj l=fõÜ udOH jd¾;d lr ;sfí'tu m%foaYfha kS;súfrdaë u;ameka ,dNhg úl=Kk ;ekla .ek ,enqK fydavqjdjla u; l=fõgfha wNHka;r wdrlaIl wud;HYh ks,OdÍka msßila lvd mekSfï fufyhqul fhdojd fuu f;d.h w;awvx.=jg .kakg yelsj we;'

yiqjQ ishÆ u;ameka rdcika;l l< nj;a ldka;dj w;awvx.=jg m;ajQ nj;a jeg,Su isÿ l< fïc¾ fckrd,a bírdysï w,a grd okajd we;'

fuu mqj; fï jkúg wrdìlrfha fndfyda udOH ;=< m%pdrhù ;sfnk w;r ueofmrÈ. Y%S ,dxlslhska fï ksid wmlS¾;shg ,laj we;'

tu ia:dkfha ,nd.;a PdhdrEm my;ska


 

 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter