HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dilrukshi Dias  


ckm;sf.a l;dj ksid

ä,arelaIs vhia úl%uisxy
w,a,ia fldñifuka b,a,d wiafjhs


w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñifï wOHlaI ckrd,a ä,arelaIs vhia úl%uisxy uy;añh ish ;k;=frka b,a,d wiaùfï ,smsh ndr§ ;sfí'

ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd" ysgmq ;%súO yuqodm;sjreka
mÍlaIKj,g wod<j ;ukag fkdokajd wêlrKhg  f.khdu iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd miq.shod isÿl< m%ldYh u; fuu ;SrKh .kakg we;s nj úYajdi flf¾'
tu m%ldYh ckm;sjrhd isÿlrk wjia:dfõ weh isáfha u,hdishdfõh' weh kej; Èjhskg meñK fuu ;SrKh f.k we;'fï jkúg fuu m%ldYh mokïj w,a,ia fldñiu fukau iSwhsã yd t*aiSwhsã ;%s;ajfhau ks,OdÍka bÈß jev lrkakg wlue;af;ka miqnei ;sfnk w;r tu wfkla m%OdkSkao l,lsÍ we;s njg wdrxÑ me;sf¾'
 ä,arelaIs vhia úl%uisxy uy;añhf.a wiaùu ckm;sjrhd Ndr.;af;ao ke;ao hkak ;ju jd¾;d fkdfõ'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter