HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Chilli Thilanka  


‘wïug w; Wiaikak wdfjd;a .ykjd tal ;uhs úÈy '''‘
& nkaOkd.dr nifha hk.uka Ñ,S lshhsn;a;ruq,a, me,j;af;a ;uka jdih lrk m%foaYfhau wi,ajeis jeäysá mqoa.,fhl=g myr§fï isoaêhlska miq ieÛj isg wo Èk ;,x.u fmd,sishg NdrjQ .dhl Ñ,S ;s,xl
wo Èkfhau lvqfj, ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miqj ,nk 25 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd'
Tyqg tu ovqju ,eî nkaOkd.dr nia r:fha hoa§
Tyq fj; rEmjdyskS leurd fhduqjQ úg Tyq lshd isáfha

“ñkshla ur, kE''ldgj;a jrola lr, kE''wïug w;Wiaikak wdfjd;a .ykjd tal ;uhs úÈh''“  hkqfjks'

Tyq bka fmr fmd,sish yuqfõ m%ldY lr we;af;a isoaêh jQ ojfia ;uka uj iu. .uka lrñka isáh§ mdf¾ mqoa.,fhl= iu. l:dnyla we;sù miqj Tyq myrfokakg meñK ;u ujgo .ykakg W;aidy l< ksid .eyqjd'' f,isks'flfia fj;;a fuu isoaêfhka myrld f,a fmrdf.k frday,a .;ù Èfõ ueyqï od.;a 57 yeúßÈ jeäysá mqoa.,hd fmd,sishg lshd ;snqfka óg mriamr l;djls' ;ud mdf¾ bvÿkafka ke;s ksid jdykfhka nei wd Wi mqoa.,fhl= ;udg myrÿka nj Tyq lshd ;snqKs'jdykfha fjk;a wh isá l;djla Tyq lshd ;snqfka ke;'

isoaêh wjia:dfõ§ ;=jd,lre fírd.kakg msßia meñfKoa§ t;ekska m<df.dia isá Ñ,S miqj Èk folla ;siafia ieÛj isá w;r Tyq meñK Ndr jk ;=re fmd,sishg yiq jQfhao ke;'

Ñ,S ‘wïug w;Wiaikak wdfjd;a .ykjd tal ;uhs úÈh‘ hhs lshQ yeá ùäfhdaj my;ska
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter