HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Cabbage Leaves  

fl,a,ka fld,a,kag fydfrka mshhqre u; f.dajd fld< ;eîfï ryi .ek Tn weiqfjd;a mqÿufjhs

f.dajd lshkafka b;du rij;a t<j¿jla lsh,d wms yefudau okakjd' ri.=K .ek oekf.k ysáhg f.dajd fld< u.ska wfma YÍrfha fõokdjka wvq lr.ekSug yels wdldr .ek yd f.dajd fld< j,ska frda. ksjdrKh lr .ekSug
we;s yelshdj .ek kï wms ta ;rï oekqj;a keye'

YÍrh mqrd Tng mSvdjka f.k fok úúO fi!LH m‍%Yak ioyd f.dajd fld< j,ska ,nd .; yels m‍%;sM, úYañ;hs' fukak tjka m‍%;sM, ,nd .; yels .eg¿ lsysmhla .ek wjOdkh fhduq lruq'1' ;e,aula ksid isÿ jQ bÈóï j,g'

fufia hï ;e,Sula isÿ ù wef.a fldfya yß bÈñ,d ;sfhkj kï ta m‍%foaYh u; wÆf;ka .e,jQ f.dajd fld< ;nd frÈ jeks iq,ka udre úh yels hulska uola ;o lr T;kak' f.dajd fld< u.ska úfYaIfhkau Tfí YÍr wx. fõ.fhka ;ek ;ek jeäu ksid we;s jk ;e,Sï yd bÈóï myiqfjka bj;a lr .ekSug mq¿jka'

2' ;hsfrdhsâ .‍%kaÓhg'

;hfrdhsâ .‍%kaÓhg W;af;ackhla ,nd §u u.ska Tfí mßjD;a;sh l%shd fõ.j;a lsÍu" fydafudak j,g W;af;ackhla ,nd §u yd wdydr Ô¾K moaO;sfha wjhj j, C%shdldß;ajh by, kexùu jeks ld¾hhkag Wojq ùug f.dajd fld< j,g mq¿jka' fï i|yd Tn l< hq;af;a fn,af,a W.=re oKav iys; m‍%foaYh u; f.dajd fld< ;ekam;a lr f.k isàu muKhs'

3' ysi rohkag'


Tng ysi rohla je<ÿKq úg§ f.dajd fld,hla f.k th k<, m‍%foaYh b;d fyd¢ka jefik mßÈ ;nd .kak' fuh jeä ù isák wjia:djla kï f;dmamshla me<£u uyska ksis ;ek r|jd .kakg mq¿jka' tu.ska Tfí ysi roh blaukska iqj fõú'

4' lsß §fuka mshhqre j,g we;s jk fõokdjg'

ujq lsß fokak f.dv fofkla leu;s jqk;a we;eï wjia:d j, lsß §fuka miqj mshhqre j, widudkH fõokdjla we;s jkakg mq¿jka' tfyu jqfkd;a f.dajd fld< folla mshhqre u; ;nd .kak' Tng oefkk fõokdj ueðla tllska jf.a my fj,d hdú'

b;ska yeuodu Wh,d" i,do yo,d lk f.dajd j,ska .kakg mq¿jka m‍%fhdack .ek wykak;a mqÿuhs fkao@
Some often complain about persistent pain during breastfeeding. You can easily get rid of this pain by applying fresh cabbage leaves on your breasts. Keep them for a full day and you should start seeing results within a week. Remember to always use fresh cabbage leaves.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter