HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ranil Speaks About Cope Report  ‘fïjd ks¾foaY wfma n,mEula kE & fïl ;uhs hy md,kh''’
È.gu wd Wiq¿ úiq¿ ueo
fldama jd¾;dfjka miq
w.ue;s rks,af.a l;dj ^úfvT&wo md¾,sfïka;=fõ§ uy nexl= ne÷ïlr isoaêhg wod< fldama lñgq jd¾;d ks¾foaY tu lñgqfõ iNdm;s iqks,a y÷kafk;a;s uka;‍%Sjrhd úiska bÈßm;a lsÍfuka miq
WKqiqï ;;ajhla we;sjqKd'
tu wjia:dfõ w.ue;s rks,a úC%uisxy l< l;djgo úúO Wiq¿ úiq¿ ndOl wd w;r
Tyq fmkajd ÿkafka fuu ks¾foaY j,g ;uka .re lrk nj;a

bÈß lghq;= isÿ lrkakg leu;s nj;ah' tfiau fujeks ks¾foaY ,ndfokakg yelsjQfha f;dard.;a msßilf.a lñgqjla fkdj mq¿,a woyia tl;=lrk Tõ¾ihsÜ lñgq C%uhla fuys we;s ksid nj;ah'

fï úksúoNdjh odhdo jQfha ffu;‍%smd, isßfiak ckm;sjrhd uq,aù we;s l< hymd,k rch ksid nj;a fujeks idOdrK mÍlaIK tfia fkdjkakg bÈßm;a fkdúh yels nj;a Tyq fmkajd ÿkakd'

tu wjia:dfõ Woafõ.lr f,i w.ue;sjrhd l;d l< w;r úreoaO mlaIfha oeä ndOd lsÍï yd Wiq¿ úiq¿ we;sjqKd'
tu  ùäfhdaj my;ska

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter