Gossip lanka, Hiru Gossip,ලිංගිකව එක් වීම හදවතට හොඳයිලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිංහල වෙබ් අඩවිය

HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Rohitha Tatiyana love story (Video)  frdays; gáhdkd
wdor l;dj fy<s flf¾


ysgmq ckdêm;s mq;a frdays; rdcmlaI miq.shod m‍%isoaO lr ;snqK ñhqisla ùäfhdajl Tyqf.a fmïj;sh jk gáhdkd ,S iu. rx.khl ksr;ùu fndfyda fofkl=f.a l;dnyg
,lajqKd'
fujr bßod mqj;am;lg iïuqL idlÉPdjla ,nd§ ;sfnk frdays; iy gáhdkd tu fofokd .ek fï olajd fkdlS lreKq fy<s lr ;sfnkjd'
frdays; weh .ek lshd we;af;a fufiah'
‘thd gáhdkd''' thdj ux wjqreÿ wgla ;siafia
okakjd' we;a;gu thd ÿfla§;a iefma§;a wms tlal bkakjd' thd ug f,dl= yhshla jqKd' thd .ek wfma mjqf,a;a f,dl= meye§ula ;sfhkjd' ux uq,skau thd tlal l;d lroa§;a thd ux ljqo lsh,d oekka Wkafka keye' thd t;fldg f.dvla fmdähs' ta jf.au wms n,fha ysáh;a ke;;a ta .ek thdg ljodj;a m‍%Yakhla we;s jqfK;a keye'

 

wfma fma‍%u iïnkaOhg oeka wjqreÿ 6la ú;r fjkjd' ux thdj uq,skau oelafla kï ðï tfla fi,a,ï lr lr boa§' àù tfla thdf.a lu¾I,a tlla úldYh jqKd' tal ;ud thdj uq,skau oelal wjia:dj Bg miafia wjqreÿ 2la ;siafia fydh,d fydh,d ;uhs yïn jqfKa'
Bg miafia wdfha wjqreÿ folla ú;r wms fyd| hd¿fjda jf.a wdY‍%h l<d miafia ux thdg wdofrhs lsõj;a thd tl mdr leue;s jqfKa keye' l;d l<dg wdvïnrlï fmkak fmkak ysáhd' fyK f.aula §,d ;uhs fiÜ lr .;af;a'’

gáhdkd frdays; .ek fufia lshd we;'

‘we;a;gu ug thdj w÷kak,d ÿkafka wms fokakdf.u hd¿fjla' tfyu w÷r.;a;;a ux thd tlal jeäh l;d lf<a keye ta ojiaj,' miafia wjqreoaola folla hoa§ wms fyd| hd¿fjda jqKd' wfma tÈfkod fjk foaj,a m‍%Yak .ek l;d lroa§ thd ug <Ûu ifydaorfhla jf.a jqKd' ta;a ux ljodj;a ys;=fõ keye wfma hd¿lu wdor iïnkaOhlg mßj¾;kh fjhs lsh,d' iuyr fj,djg thd udj thdf.a mqxÑ kx.s lsh,d lÜáh wÿkak,d ÿkak wjia:d ;snqKd'
ux uq,skau wleue;s jqKd' we;a;u wms ta fj,dfõ f*dakaj,ska l;d lr lr ysáfha' thd tl mdr ug leue;shs lsõju ug fudkjo ys;kak  ´ks lsh,j;a ys;d.kak neß jqKd' ux fldÉpr nh jqKdo lsh,d lshkjd kï wef|a È.d fj,d Wkakq ux tl mdr f*daka tl;a T*a lr,d weo Wv b|.;a;d' ta fj,dfõ ug tal f,dl= lïmkhla jf.a jqKd'
Tõ' thd wks;a msßñ <uhska jf.a yßu idudkH flfkla jf.a yeisrefKa' b;ska ug thdj oekqfK;a idudkH flfkla jf.a' ta jf.au thd f.dvla wjxlhs' thdg fndre lshkak neye'’

idlÉPd igyk & wreKs l¿myk ^uúìu&
frdays; gáhdkdj uq,skau ÿgq ika,hsÜ weâ tl my;skaChina's President Xi Jinping said on Sunday at the opening of the G20 summit that risks are accumulating in the global economy from high leverage and that countries should take steps to boost trade and investment and avoid protectionism.

G20 countries should increase policy coordination and balance supply-side reform and demand management, Xi said during his address to other world leaders at the meeting in the eastern Chinese city of Hangzhou.

US President Barack Obama said on Sunday bilateral talks with China's Xi Jinping had been "extremely productive".

Some G20 leaders have already begun drawing battle lines in disputes over issues like trade and investment, tax policy, and industrial overcapacity.

Security is extremely tight in Hangzhou, with parts of the city of nine million people turned into a virtual ghost town as China seeks to ensure that the G20 summit is incident-free.

Obama, who arrived on Saturday, held talks with Xi that ran late into the night.

He urged Beijing to uphold its legal obligations in the disputed waters of the South China Sea, and stressed US commitments to its regional allies.

Xi said China would continue to safeguard its sovereignty and maritime rights in the South China Sea.

Obama brushed off his chaotic welcome at the Hangzhou airport where his staff argued with Chinese security over media access.

He was also not offered a staircase to disembark at the front of Air Force One, and staffers had to scramble to find an alternative exit.

On Saturday, Obama and Xi also ratified the Paris climate change agreement, setting the stage for other countries to follow and for the deal to come into effect possibly as early as before the year-end.

China is keen to keep the summit focused on economic issues and to prevent other disputes from overshadowing it.

Other leaders arriving for the summit in the eastern Chinese city of Hangzhou include Russia's Vladimir Putin, Japan's Shinzo Abe, Britain's Theresa May, Germany's Angela Merkel, France's Francois Hollande and India's Narendra Modi.

The leaders are likely to renew their promises to use tax and spending policies to invigorate the sluggish world economy, although a new pro-growth push was unlikely.

Overcapacity in the global steel industry, a sore point for China as the world's largest producer of the metal, barriers to foreign investment and the risk of currency devaluations to protect export markets will also figure in the discussions.

With the summit tucked in between Britain's vote to leave the European Union and the US presidential election, G20 leaders will also be keen to mount a defence of free trade and globalisation.

On Sunday, Xi held talks with Australian Prime Minister Malcolm Turnbull and told him he hoped Australia would continue to provide a fair, transparent and predictable policy environment for foreign investors.

China was angered when Australia blocked the A$10 billion ($7.7 billion) sale of the country's biggest energy grid to Chinese bidders last month.

China has accused Australia of bowing to protectionist sentiment in blocking the bid for Ausgrid, as well as an earlier one by a China-led consortium to buy cattle company Kidman & Co.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter