HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Keheliya  


mdá j,È ljqre;a fndkjfka
mq;df. jrola kE
& flfy<sh mshdf.ka m%ldYhlaBfha WoEik îu;aj ßh meoùu ksid fld<U§ w;awvx.=jg m;ajQ l%slÜ l%Svl rñ;a rUqlaje,a,f.a mshd jk md¾,sfïka;= uka;%S flfy<sh rUqla‌je,a, ;u
mq;%hdf.a isoaêh .ek
woyia olajñka mjid we;af;a tys jrola fkdolsk njhs'
fld<U l=re÷j;a; Ydka; n%scÜ‌ lkHdrduh bÈßmsg§ ish mq;a rñ;a rUqla‌je,a, meojQ fudag¾ r:h wk;=rg ,la‌ùu ldgj;a ydkshla fkdjQ fohlajQ neúkao ljqre;a mdáj,§ fndk neúkao ;ud t;rï .Kka .kafka ke;s nj Tyq lshd we;'
flfy<sh rUqla‌je,a, ta .ek mqj;am;lg woyia olajñka fufia lshd we;'
‘Th wk;=frka ldgj;a ;=jd,hla‌ jqfKa keye' ldgj;a f,dl= mdvqjla‌ jqfKa keye' Th ;dmamhg tÉpr f,dl= ydkshla‌ jqfKa keye' mdvqj isÿjqfKa wmsghs' wksl mdáhlg .sfhd;a î,;a tkjd' fkdî;a tkjd' ug kï Th wk;=r tÉpr f,dl= tlla‌ lsh,d lshkak neye'‘

ñka by; rñ;a rUqlaje,a, by< wyfia§ îu;aj u.Skago ysßyer jkfia yeisÍ .=jka hdkhl fodr wßkakg ye¥ wjia:dfõ§;a flfy<sh mshd udOH bÈßfha iskdfiñka lshd isáfha jeisls,s fodr udreùu fndfyda whg isÿjk w;miqùula njhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter