HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

homemade beauty recipe  

wjqreÿ oyhlska jhi wvq lr .kak fuu ñY%Kh uqyqfKa wdf,am lr n,kak

ldka;dfjda f.dvla leu;shs yeuodu ;u ;reK fmkqu wdrlaId lr .kak' fï ioyd ldka;dfjda fkdlrk fohla kE' ta ksidu ldka;djka ñ, wêl lD;Su ksIamdok j,g
fhduq fjk .;sh jeähs'

t;a ;reK fmkqu yeuodgu wdrlaId lr .ekSu lshk ld¾hh id¾:l lr .; yelafla iajdNdúl foaj,a j,ska ilik rem,djkH i;alrhlska muKhs' fï Tnj oekqj;a lrkafka f,dj fndfyda ldka;djka w;s id¾:l f,i Ndú;d lrk n,iïmkak 100] lau iajdNdúl rem,djkH i;aldrhla .ek' Tn i;shlg ierhla fyda fuh isÿ lr .; fyd;a Tfí fmkqu jir 10lska wdmiaig yrjd .kak mq¿jka'wjYH foa

flfi,a f.ä Nd.hla
fhda.Ü 1 lg tlalr.;a ´Üñ,a fuiye§ 3la fuh Tng iqmsß fj<| ixlS¾K j,ska ñ,§ .kak mq¿jka
óme‚ fïi yekaola'
ì;a;r 1la

flfi,a f.äh fmdälr thg ì;a;rh" óme‚ fhda.Ü iy ´Üñ,a tl;=lr ñY% lr .kak'

uqyqK fydÈka msßisÿlr Tn yod.;a ñY%Kh wf,am lr úkdä 15la isákak'

ieu j¾.hlu iulg fuu wdf,amkh iqÿiq jf.au Èkm;d mdúÉÑ lrkak;a mq¿jka' m%;sm, Èk lSmhlska oel .kak mq¿jka'


.=K

flfi,a wka;¾.; .=K iu fmdaIKh lrhs' iu /,s jeàuo j,lajknj m¾fhaIK jd¾;d ioyka lrhs'

óme‚ iug wjYH f;;ukh ,nd fohs'

fhda.Ü iy ´Üó,a ,elaála wï,h u.ska úh,s iu bj;alsÍug Wojq fjhs'

lD;Su foaj,a lshkafka ñksia isrerg flá ld,skj fyda È.= ld,Skj wksjd¾hfhkau ydks muqKqjk fohla muKhs' tu ksid ksr;=rej fujeks iajdNdúl m%;s l¾uhka .ek Tfí úYajdih ;nkak'
It can be fun and rewarding to mix up your own all-natural beauty products in the comfort of your own home. We've included some great homemade beauty recipes here for you to try.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter