HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

duminda  


je,slv .sh ÿñkao cïmf¾ w¢kak fkdf.dia
fl,skau f,dlal yïnfjkak .syskaNdr; ,laIauka fma%upkao% >d;k kvqfjka urK oඬqju kshujQ ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd we;=¿ isõfokd

Bfha iji je,slv nkaOkd.drhg f.khdfuka miqj wdrlaIdjg ;¾ckhla hhs lshd fougf.dv pñkao fyj;a pñkao rù chkd;a fï jkúg m,af,lef,a nkaOkd.drh fj; udrelr hjd ;sfí'
wo WoEik olajd ÿñkao is,ajd;a m,af,lef,ag udrelrkakg kshñ;j ;snqK;a miqj
tu ;SrKh fjkia lr we;' ÿñkao is,ajd " wkqr ;=Idr yd ir;a nKavdr ú;a;slrejka ;sfokd je,slv nkaOkd.drfha pem,a jdÜgqfõ iS3 isr ueÈßfha r|jd we;s nj jd¾;dfõ'Bfha kvq ;Skaÿfjka miq je,slv nkaOkd.drhg f.k tkq ,enQ ÿñkao is,ajd yer fiiq ú;s;a;slrejka ;sfokdg ta fudfydf;au urK oඬqju kshu jQjka i|yd jk cïmr we÷u ,nd§ isrueÈßhg hjd ;snqK;a ÿñkao is,ajd tu we÷ï tljru we|f.k ke;s nj nkaOkd.dr jd¾;d i|yka lrkjd'
Tyq fl<skau f.dia we;af;a nkaOkd.dr wêldßjrhdf.a ld¾hd,hgh' ta wêldÍjrhd yuqjkakgh'
urK oඬqju kshu jQ fyda fjk;a lsisÿ isrlrejl=g nkaOkd.drh we;=<; fjk;a ia:dkhlg hdug bv i,id ke;s uq;a Tyqg t;ekg flfia fyda hkakg yelshdj ,eî we;'
nkaOkd.dr wêldßjrhdf.a ld¾hd,fha mehl muK ld,hla £ isá ÿñkao wk;=rej cïmrh wkaojd iS3 isr ueÈßhg f.k f.dia ;sfí'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter