HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dilhara Lokuhettige  

wekacf,da ue;sõiag foys lmd È,aydr f,dl=fyÜáf.a Y%S ,xld l%slÜ fj;ska iuq.kS


Y%S ,xld l%slÜ lKavdhï ixÑ;fha jir .Kkdjla ;siafia isáh;a ;ud iu. isá wfkla whg ;r. ish .Kka ,efnoa§

tlaÈk ;r. 9 la muKla ,eî ;sîu widOdrKhla nj fmkajd ÿka È,aydr f,dl=fyÜáf.a wo Y%S ,xld l%slÜ fj;ska iuq.;a;d' Tyqg ´iag%ේ,shdjg l%Svd lsÍfï wjia:djla ,eî we;s nj;a bÈß jir 3 l ld,h ;=<;a wekacf,d ue;sõiaf.a kdhl;ajh mej;sh yels ksid ;uka ;jÿrg;a fldkaúh yels nj l,amKd lr fï ;SrKh .;a nj Tyq lshd ;sfí'

ish iuq.ekSfï ksfõokh iu. kdhl;ajhg foys lemSfï udOH yuqjlao meje;ajQ È,aydr lshd isáfha ;=ka bßhõ l%Svlfhl= jk ;udg wjia:djla ,nd§ug
f;aÍï lñgqj wjia:d .Kkdjl§u u.yeßfha f;aÍï ;SrK iïnkaOfhka ue;sõiaf.a n,mEu yeuúgu mej;s ksid njhs'
Tyqf.a olaI;d igyk my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter