HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  ¨;skka l¾k,a ìßhf.a l=ig
fjä ;nd we;af;a

Èlalido jkaÈh jeä ksid¨


msiaf;da,h Èhjkakdfjka yuqfõ


ud,fí msÜgq., biqremqr m‍%foaYfha ksjil§ ;sore ujlg fjä ;eîu iïnkaOfhka tu ldka;djf.a Èlalido wfmalaIs; újdyl ieñhd jk hqo yuqod
¨;skka l¾k,ajrfhl=f.ka fmd,sish iel msg m‍%Yak lrk ,oafoa fmf¾odh'
tys§ Tyq tjekakla fkdl< nj lshd ;snqK kuq;a Tyqf.a ßhÿre yd iydhlf.ka l< m‍%Yak lsÍfï§
fuu fjä ;eîu wod< ¨;skka l¾k,ajrhd úiskau lr we;s nj;a miqj msiaf;da,h Thlg úislr ;snqK nj;a oeka wkdjrKhù ;sfí'
ta wkqj w;=re.sßh fmd,sish ielldr ¨;skka l¾k,ajrhd Bfha ^30 jeksod& w;awvx.=jg f.k wo wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj ,nk 9 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .;lr we;'fuu fjä ;eîu i|yd iellre mdúÉÑ lrk ,o msiaf;daa,h Èhjkakd Thg úislr ;sìh§ fmd,sish Bfha fidhdf.k ;snqKs'
fjä m‍%ydrhg ,lajQ 43 yeúßÈ khkd m‍%kdkaÿ uy;añh widOH ;;a;ajfhka fld<U cd;sl frdayf,a ;ju;a m‍%;sldr ,nñka isáhs'
khkd m‍%kdkaÿ uy;añh iy wef.a ieñhd w;r ld,hl mgka mjq,a wdrjq,a ;sî we;s w;r ta ksid Èlalido kvqjla f.dkqlr th ,nk i;sfha úNd.ùu wdrïN jkakg kshñ;j ;sî we;' tu kvqj iu. ieñhdf.ka fjkaùu ksid mjqf,a kv;a;=j fjkqfjka weh úYd, jkaÈ uqo,la b,a,kakg ie,iqï lr ;sî we;' yuqod ¨;skka l¾k,ajrhdf.a jegqm yd j;alï úia;r wkqj Tyq úiska úYd, jkaÈhla f.jkakg bÈßfha§ isoaOùu ksid Tyq tu b,a,Sug wlue;a; m<lr ;sî we;s w;r weh kvqj f.dkq lrkakg fmr ta .ek fofokd w;r kej; jdofNao ygf.k we;' jkaÈ uqo, f.jkakg isÿjqjfyd;a ;udg wkd.;hla ke;ehs l,amKd l< ksidfoda ¨;skka l¾k,ajrhd wehg fjä;nd urdoukakg l,amKd lr we;ehs ksÍlaIKh fjhs'
flfia fj;;a  bl=;a 27 jeksod rd;‍%S ld,fha§ weh ksod.kakd ldurh wi< cfka,hlska l=reudkï w,a,d wef.a l=ig fjä ;eîu isÿ l< ¨;skka l¾k,ajrhd y÷kd.kakg tu wjia:dfõ ksjfia isá orejka iu;aj we;s w;r ta iu.u Tyq l¿jf¾ m<df.dia meñKs jdykhg ke. we;af;a ìßh uf<a hhs is;df.khs'
tu fjä ;eîfuka nrm;, ;=jd, ,o ldka;dj frday,a .; l< uq;a ñh.sfha ke;' weh ;ju frdayf,a m‍%;sldr ,nhs'
fjä ;eîfuka miqj ish ßhÿre yd iydhl iu. jdykfhka kej; msg;ajQ ¨;skka l¾k,ajrhd md¾,sfïka;=j foig f.dia cmka ñ;‍%;aj md,u wi, k;rù ish w; ;snQ msiaf;da,h tys§ Èhjkakd Thg ùis lr ;sfí' fï ldrKdj .ek lsisfjl=g fkdlshk f,io fofokdg lshd ;sfí'
Èk ;=kla ;siafia úu¾Yk mj;ajd isoaêhg iel ¨;skka l¾k,ajrhd w;=re.sßh fmd,sisfha wmrdO wxYh u.ska w;awvx.=jg .;a w;r isoaêhg wod< tï tï 9 j¾.fha msiaf;da,h md¾,sfïka;=j winv cmka ñ;‍%;aj md,u wi, Èhjkakd Tfha ;sìh§ fld<U kdúl yuqod fufyhqï lKavdhu úiska Bfha oyj,a f.dv .kakd ,§'
ielldr hqo yuqod ¨;skka l¾k,ajrhd fk¿ïfmdl=K yuqod wkqLKavhg wkqhqla;j rdcldß l< ks,Odßfhls' Tyq m‍%Yak lsÍï j,ska miq wo wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj 9 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfí'


SriLankan Airlines celebrates 37 years of service to the country today (1st September) with renewed hope for the future as it continues to revamp its global network, reduce its losses, optimize revenue, and move towards profitability.

Multi-religious ceremonies are being held to bring blessings on the National Carrier, with a Hindu Pooja at the Sri Ganapathi Temple in Negombo and a Christian Mass at the Methodist Church in Kurana, Katunayake, both today; an all-night pirith chanting ceremony on 2nd September at SriLankan Airlines’ premises at Bandaranaike International Airport; and an Islamic ceremony on 9th September at the Ramada Hotel in Colombo.

The airline has provided nearly four decades of continuous service to the country’s travelling public, the fast growing tourism industry, the important migrant labour industry and the economy as a whole, and will continue to serve with renewed vigour and dedication. It is currently rationalizing its route network to optimize its strengths in Asia, from the Middle East to South Asia and the Far East.

SriLankan Airlines, a member of the prestigious oneworld global airline alliance, has a worldwide network spanning 100 destinations in 48 countries. It has a sophisticated all-Airbus fleet with the most modern comforts, amenities and entertainment systems, coupled with its famed award winning world class service of caring and warmth.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter