HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

MR  


B<Ûg wdKavq n,h w,a,kak mdrg nisk nj uyskao lsh,d


ysgmq ckm;sjrhd mdo hd;%dj wjidkfha ,smagka jg rjqfï mej;s <sh wu;ñka l< iïmq¾K l;dj my;ska'
“fï b;sydifha oejeka;u mdo hd;%dj ;uhs fld<U ,smagka jgrjqug tlafj,d ;sfhkafka' tod wms
fu;skka mgkaf.k l;r.u mqoìug .sfha' to;a u¾okh ;snqKd' tod fma%uodi uy;a;hd ysáfha ' yenehs fma%uodi uy;a;hd
Widúhg .syska msKafikavq jqfKa kE kj;ajkak lsh,d' tlhs fjki' Èk lSho@ wjqreoaohs udi wghs' ck;dj ,laI .Kka mdrg neye,d ;sfhkjd' tkjd lsjqjdu fld<Ug fjjq,kjd uq¿ we.u' fjjq, fjjq,d ug nkskjd' fï hkjd lshk fldg wrfya nkskjd' yeu flkdu FCftVa f.kshkjd' fï whg msysg fj,d ;sfhkafka w,ai,a flduidßiqhs' iS'whs'ã tlhs' nho ysf¾ odkak' kj;ajkjo igk' fï wh ys;kak we;s wmydi lr,d ck;djg myr§,d m%cd;a;%jd§  whs;sh ;ukaf.a .fï ksfhdað;hd m;alr .ekSfï whs;sh Wÿrdf.k ck;dj taldêm;s jf.a md,kh lrkak iQodkï fjkjd'
u;l ;shd.kak fï f,dafla taldêm;skag fjÉp jefâ ;uhs fï hqj<g;a fjkafka lshk tl' wms meyeÈ,sj lshkak ´k' fï taldêm;s;ajgh uqlal= .ykak tl;=fj,d bkakjd'úmlaIfha bkakjd mylao yhlao f,dl= ;k;=re §,d' yeuodu l;d lrkak' wrhd fndaf,a odkjd' fuhd neÜ lrkjd' fuhd neÜ l<dg miafia odfka fndaf,g rks,a neÜ lrkjd' fïl ;uhs we.%SukaÜ tl' r;= w,s meáfhda ksjerÈ me;a; fyhd.kak' uu Tyq wkq.dñlhskg lshkjd ksjerÈ me;a; fydhd.kak kdhlhg n,lrkak lsh,d' wo fïl ;uhs rfÜ ;;a;ajh' jeá noafoka myr jeÿfka ldgo@ wfma fyïìßiaidjg leiaig wdKavqj f.jkaf.a ishhg 15 noaola' wms w;aika fkdlrmq .súiqï' wfÜ fld,a,kag fl,a,kag fokak ;sfh riaid ál msgráka wrf.k tkak y|kjd' bv fokjo@iykdOdr lemqjd' 50g ù .;a;o@ úiaihs' ldgo jdis' fudk fuda,a ldrhgo@ uu {d;sfhl= ix.%y lrkafka kE' fï fudllao fï' wms ú;rhso uu lshkak hkafka kE óg jvd' f.dúhd wo mdf¾' wr n,kak rKúrefjda' uyskaof.a wdKavqj ldkq lmkak od,d' wo rKúrefõ <jd lrf.k jev ál okakjkï' rKúrejd uymdrg l=Kq nd,aÈhg" ysrf.org od,d' rKúrefjda ál hqo wêlrKhg' bv fokjo@ fïlg úreoaOjhs weú,a,d bkafka' wfma NslaIQka jykafia,d wrf.k .syska ysf¾ odkjd'
wo iuyr ks,OdÍka l;d lrkafka urodfka fpdmafma whshd jf.a' fpdmafma whsh;a Bg jvd fyd|g l;d lrkjd' Wvg hk fldg ;ukaf.a jpk j,;a fjkia fjkak ´k' kS;sh idOdrK fjkak ´k' fmd,Sish mjq'
;uqkakdkafia,d wms B<. mdr tkafka hkak fkfuhs wrf.k hkak' wms u;la lrkjd' ck;dj wms iQodkï lrkjd' fïl fmryqrejla ú;rhs' wjqreÿ .dKlg miafia' mdo hd;%djla lshkafka fudllao úmlaIfha lshkak fudllao wjqreÿ 20la wdKavq mlaIfha ysgmq whg úmlaIfha bkak yeá;a fmkakkak ´kfka' fldfyduo igk mgka .kafka lsh,d' wms ,Eia;shs' Tn ,Eia;s kï' Tn b,,afka fudllao th wms ,ndfokjd”Dubai developers sweeten deals with free car, 4% discount

Dubai developers continue to offer waiver of Dubai Land Department (DLD) registration fees to flexible payment plans, with a private developer now offering luxury cars to apartment buyers.

In a statement, Schon Properties said that one- and two-bedroom apartment buyers in the Dubai Lagoon project in Dubai Investment Park will be offered Audi 2017 models (A3 and A6).

The price of these cars range from Dh120,000 to Dh180,000, the developer said, with the offer valid till August 31, 2016.
Unit prices start at Dh666,000.

The project covers an area of 4,272,897 square feet and will house 2,260 residential units.

“So far around 90 per cent of the residential apartments have been sold,” the statement claimed.

However, it’s not new that developers in the emirate have offered freebies ranging from private islands to Aston Martins to Mercedes to entice apartment buyers.

Flexible payment plan

Dubai Properties (DP) extended its flexible payment plan for purchasers of property in its Serena and Arabella 2 developments in Dubailand.

Units (townhouses and 2-5 bedroom villas) available on this payment plan range from Dh1.3 million to Dh2.2 million.

As part of the terms of the offer, a 10 per cent down-payment is made, followed by bi-annual payments over a three-year period for 30 per cent of the purchase price.

During handover, an additional 30 per cent payment is made, and balance of the purchase price is made during the two years after final handover.

The extended offer also includes discounts of 50 per cent on DLD fees for Serena, Arabella 2 and Dubai Wharf developments, as well as 100 per cent discount on DLD fees for Manazel Al Khor in Culture Village.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter