HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

following ranjan story (Video)  
Following m¾ia fydrd
ks'weu;s rkackaf.a w¨;au l;djfï Èkj, foaYmd,k lafIa;‍%fha jeämqru l;dnyg ,lafjk fofofkl= jkafka f;jrmafmreu yd rkackah'
fï fofokdg i;sm;du mqj;am;a isria;, ueùfï wmQre yelshdjla ;sfí' foaYmd,khg;a tyd .sh rx.k Ys,amS yelshdj ksidu rkacka lrkafka yefudagu lrkakg wudre jevh'
.eglmk ,o l=Ùfvl= mekhoa§ yUd f.dia

w;gu w,a,d .ekSfï ùr iskud cjksldj ienE Ôú;fha§ mK fmdjkakg rkackag uE;l§ yelshdj ,eìKs'
miq.sh Èfkl oyj,a ld,fha rkacka m‍%Odk pß;h rÛmdk ”udhd” Ñ;‍%mgfha mQ¾j m‍%pdrl lghq;a;la i|yd je,a,j;a; iefjdahs iskud Yd,dj wi,g Tyq meñK isá wjia:djl t;ek jQ .d,f.daÜáhla oel l=ulaoehs wioa§
.eglmkafkl= foig weÛs,a, È.= lr ”wfka i¾ ux m¾ia tl .;af; kEfk' wkak wr ñksyd ;uhs tal .;af; uu wdfj ñksyf. ifmda¾Ü tlg'’ hhs t;ek msßila w,a,df.k isá mqoa.,hl= mjid ;snqKs' ta iu.u ta lshk ,o fydrd t;ekska mek Èjhkakg ù ;sfí'Tyq iefjdhs iskud Yd,dj wi,ska uqyqo foig jQ ud¾.h Tiafia Èj hoa§ rkacka jydu C%shd;aul ù Ôma r:hlska Tyqj t<jd ;sfí'.eg lmkakd uqyqo foig jQ ud¾.h Tiafia Èjf.dia w;=re ud¾.hlg mek .;a miq
th Tiafia Ôma r:h Odjkh l< fkdyelsjQ ksid rkacka Ôma r:fhka mek
w;=re ud¾.h Tiafia .eg lmkakd ¨yqne| ;sfí'
ks'weue;s rkackaf.a wdrlaIlhkao Tyq miqmi Èj f.dia we;' wjidkfha oeä fjfyila ord .eg lmkakd ish .‍%yKhg .kakg rkackag yelsj we;'
uq,§ fydrd lshd we;af;a ”uu ldf.aj;a i,a,s .;af;a keye' Tfy,g msiaiqo@ i,a,s .;af;a fyda,a tl <Û ysgmq ñksyd'’ f,isks'
wdrlaIl ks,Odßka .eg lmkakd ìhg m;a l< miqj Tyq i;H fy<s lr ;sfí'

‘wfka i¾ uu m¾ia tl .;a;d' uu wjqreÿ ;=kla ;siafia l=vq .ykjd' ojilg remsh,a ;=kaodyla  ´fk l=vq fndkak' ta ukqiaihf.ka uu remsh,a 6500 la .;a;d' fukak ta i,a,s ug .ykak tmd’ Tyq lshd we;'
rkacka Tyqg mjid we;af;a"
”Thd fï jf.a riaidj,a lrkak tmd' riaidjla ke;akï uu fydh,d fokakï' uu Woõ lrkakï’ f,isks' rkacka ish uqo,a miqïìfhka remsh,a fooyil
uqo,lao .eglmkakdg § we;'
.eg lmkakd iy Tyqf.a iydhlhd je,a,j;a; fmd,sia w;awvx.=jg m;aùfuka miq l:dj ksud úh'


Adnoc Distribution has announced the new retail price of unsubsidised LPG cylinders for the month of July 2016.

As per the announcement that is set on the 10th of every month, the new retail price is as follows: Dh43 per 25lb cylinder as compared to the earlier marked retail price of DhD46, and Dh86 per 50lb cylinder from the earlier marked retail price of Dh92.

For holders of Rahal e-Gas cards, Adnoc Distribution offers LPG cylinders at subsidized prices - Dh20 for 25lb cylinders and Dh30 for 50lb cylinders, across Abu Dhabi and the Northern Emirates.

Khalid Hadi, Vice President of Marketing and Corporate Communications Division at Adnoc Distribution, said the firm studies the prices of LPG cylinders every a month taking into account the interests of consumers and customers in the UAE, where the company’s pricing mechanism is designed to keep up with the changing prices for the product worldwide. In cooperation with all the concerned entities in the country, Adnoc Distribution is also keen to apply the new prices optimally, which preserves the rights of all citizens and residents.


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter