Gossip lanka, Hiru Gossip,ලිංගිකව එක් වීම හදවතට හොඳයිලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිංහල වෙබ් අඩවිය

HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Arjuna Ranatunga's opinion on Muththaiya Murali's issue  


 l%slÜ wdh;kfha ysáh kï
uu uqr,sg ´iafÜ%,shdfõ
mqyqKqlre fjkak fokafka keye

- w¾cqk rK;=x. lshhs


;uka l%slÜ wdh;kfha isáfha kï ysgmq fgiaÜ l%slÜ l%Svl uq;a;hshd uqr,sorkag ´iafÜ%,shdfõ mqyqKqlrejl= ùug bv fkdfok nj ysgmq fgiaÜ l%slÜ kdhl .re jrdh iy kdúl wud;H w¾cqk rK;=x.
ue;s;=ud mjihs'

t;=ud fï nj mejiQfha fiaõo iafmda¾Üia l%Svd ixúOdkh bÈßm;a l< udisl l%Svd ixjdohg tla fjñks'

 —l%slÜ" T,sïmsla iy 20 úiai˜ hk ud;Dldj hgf;a meje;s tu ixjdoh wo ^26& miajrefõ fld<U .%Ekaâ Tßhkag,a fydag,fha§ meje;aú‚' tu ixjdoh i|yd ysgmq fgiaÜ l%slÜ kdhl w¾cqk rK;=x." Y%S ,xld u,, l%Svd mqyqKq lrejkaf.a ix.ufha iNdm;s iqika; m%kdkaÿ iy l%Svd WmfoaYl î' t,a'tia' fmf¾rd hk uy;ajrekao iyNd.S jQy' udOHfõ§ka weiQ m%Yakj,g ms<s;=re foñka jeäÿrg;a woyia oelajQ w¾cqk rK;=x. wud;H;=ud jeäÿrg;a mejiqfõ"—uu uqr,sorka kï uu Th jefâ Ndr.kafka keye' kuq;a uqr,sorka th Ndr wrka ;sfhkjd' tal yßo keoao lsh,d wms me;s lsysmhlska n,kak ´k' uu olsk m<uq foh ;uhs" ´iafÜ%,shdfõ§ wmsg wv;af;aÜgï l<" uqr,s mkaÿj ou,d .ykjd lsh,d fodaIdfrdamKh l< ´iafÜ%,shd l%slÜ wdh;khu uqr,sorkaj .kak yokjd mqyqKqlrefjla yeáhg' t;k§u wms f,dalhg Tmamq lr,d ;shkjd wms l< foa yß lsh,d' uu ys;kjd uqr,sorka ch.%yKh l<d lsh,d fmdä ld,hlg yß ´iafÜ%,shdkqjka iuÕ fujeks fldka;%d;a;=jla ,nd .ekSfuka' fofjks lreK ;uhs uu fm!oa.,slj ys;kjd uqr,sorka thg iïnkaO fkdjqKd kï fyd|hs lsh,d'

ta jf.au fuys ;j me;a;la wms n,kak ´k' miq.sh l%slÜ ks,jrKfhka miqj f,dal l=i,dkh Èkd.;a l%Svlhka lSfofkla mqyqKq Oqrj,ska whska lr,d ;shkjo@ f;aÍï lñgqfõ ysgmq ik;a chiQßhj biafi,a,du bj;a l<d' tßla WmYdka; bj;a l<d' mqIaml=udr bj;a l<d' pñkao jdia" Wmq,a pkaok bj;a l<d' ta fjkqjg úfoaYSh mqyqKqlrejka furgg f.kdjd'

fï wfma rfÜ l%slÜ wdh;kh leu;s keye fï olaI l%Svlhkag wjia:djla fokak' fudlo ta whg l%slÜ neye' l%slÜ oekqu keye' ta ksid ta wh n,kafka ;ukag md,kh lr .kak mq¿jka" uqo,la §,d fyda ;dkdka;rhla §,d hg;a lr.kak mq¿jka mqoa.,hskag ;k;=re fokak' jir 20la 15 la wjqfõ bo,d rg fjkqfjka l%Svd l< l%Svlhskaj ms<s.ekSula ke;skï ta whg msgrgg hkak isoaO fjkjd' ta foaj,a biairyg;a isoaOfjkjd' uu fm!oa.,sl ys;k fohla ;uhs wmsg msgrg mqyqKqlrejka wjYH keye'

fï .ek fidhd n,kak ´k l%Svd weue;sjrhd' kuq;a wo l%Svd weu;sjrhd l%slÜ wdh;khg jvd my<ska bkakjo lsh,d ielhla ;sfhkjd' kuq;a uu wjidk jYfhka lshkj kï uu lshkafka uqr,s uf.ka weyqj kï ´iafÜ%,shdfõ mqyqKq Oqrh .kako lsh,d uu hkak fokafka keye'''˜ wud;H w¾cqk rK;=x. ue;s;=ud mejiSh'


Sri Lanka's record-breaking spinner Muttiah Muralitharan launched a blistering attack Monday on his former bosses after they complained about his behaviour in his new role as a mentor to Australia.

After his former employers said Muralitharan was damaging his legacy, the 44-year-old accused Sri Lanka's board of setting him up as a fall guy if the hosts lose a series to the visiting Australians.

And Muralitharan, the highest wicket-taker in Test history, then accused the board president of knowing nothing about cricket and angrily denounced any suggestion of being "a traitor".

"If Sri Lanka loses, they (the board) will say it is because of Murali," he said in a recorded statement which was sent to AFP.

"They have no right to accuse me of being a traitor. Have they done one hundredth of what I have contributed to cricket in Sri Lanka?

"This is a political game to cover their shortcomings," he added.

"I am being used as a pawn to cover their failings."

His outburst was sparked by a complaint by the board that he had bullied groundsmen into letting the Australians  practise on the pitch which hosts the opening match in a three-Test series from Tuesday.

Cricket Australia confirmed they received a complaint about the incident at Pallekele Stadium, on the outskirts of Kandy, but said the issue had been resolved "after discussions between the two management teams".

In lodging the complaint, board president Thilanga Sumathipala accused Muralitharan of insulting Sri Lanka team manager Charith Senanayake.

"Muralitharan's behaviour is unacceptable and we have brought this to the notice of the Australian team management," Sumathipala told reporters.

"It should not have happened. We are very disappointed."

Muralitharan is a hero in Sri Lanka after taking 800 Test wickets before retiring six years ago.

But his decision to impart his local knowledge to the tourists has raised eyebrows, not least because he was once labelled a "chucker" by Australia's then-prime minister John Howard.

Sumathipala pointed out the irony of Muralitharan coaching Australia.

"Professionally it is okay for Murali to coach any foreign team, but the irony is that he is supporting Australia which tried to get him out of cricket," Sumathipala said.

"He is creating long-term damage for himself among his fans. I feel sad."

Sri Lankan skipper Angelo Mathews was more conciliatory, acknowledging his former teammate's expertise.

"The Australians obviously saw value in his knowledge of Sri Lankan conditions," Mathews told reporters.

During an 18-year Test career, Muralitharan - who was born with a partially deformed elbow - was twice cited by Australian umpires for a suspect action but was cleared both times by the game's governing body.

He once refused to tour Australia but has been a regular visitor in recent years as a star of the Big Bash Twenty20 league.

In his video statement, Muralitharan said he had not received any approach from the Sri Lankan board to help the island's next generation  of spinners and accused it of favouring foreign coaches over locals.

"They don't give an opportunity to talented Sri Lankan coaches and prefer to bring white people from abroad," he said.

"That affects our economy too because we have to pay them dollars that leave the country. That is treachery."

Sri Lanka has a history of employing foreign coaches and re-hired South Africa's Graham Ford earlier this year for a second stint.

Although Sri Lanka won the World Twenty20 trophy two years ago, the team has been on the slide in recent years as it struggles to replace key players such as Muralitharan and star batsman Kumar Sangakkara.

Australia are hot favourites to win the series.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter