HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Backhoes Reduce Wattala Jogging Track to Rubble  j;a;, fcd.ska g%ela tl lvd bj;a flf¾
levqj fya;=j .ek úúO u;


miq.sh rch iufha remsh,a ñ,shk 8 l úhoulska bÈl< j;a;, l¨ we, m%foaYfha weúÈk ux;Srej miq.sh fikiqrdod rd;%S ld,fha fldka;%d;alrejka msßila úiska neflda hka;% fhdojd uq¿uKskau bj;a lr ;sfí'

lsisÿ ±kqï§ulska f;drj isÿ flreKq fuu l%shdj ±l wi,ajdiS m%cdj l,n,hg m;aj tÈk rd;%sfha
n,OdÍka wu;kakgo W;aidy lr ;snqK w;r miqj ±k.kakg ,enqfka fuh rcfha ±kqj;aNdjfhka isÿ l< tlla njhs'
flfia fj;;a fï fldka;%d;a;=j ,nd§u iïnkaOfhka n,OdÍka lsysm fofkl= m< lr we;af;a mriamr woyiah'
wud;H fcdaka wur;=x. mjid we;af;a lsf,daógrhla È. fuu ux;Srej ksid thg hdno .ulg hk mdrla wjysrù we;s nj;a fï wdldrhg leãfuka miqj kej; tu mdr bÈlrk nj;a thg wjYH ;ekaj, wkque;sh ,eî we;s nj;ah'fuu lvd ±óu .ek uydk.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;HxYfha m%ldYlfhl= mjid we;af;a ux;Srejg hdnoj ;j;a udi follska ksjdi ixlS¾Khla bÈlrkakg ie,iqï lr ;sfnk ksid fuh levQ njhs' flfia fj;;a ta ksjdi ixlS¾Kh iu. fuu ux;Srej fmrg;a jvd úêu;a f,i bÈlrkakg kshñ; njo tu m%ldYlhd okajd we;'

uyk.r yd niakdysr ixj¾Ok wud;HdxYfha udOH wOHlaI OkqIal rdukdhl mjid we;af;a we< rlaIs;fha mdr mq¿,a lsÍu i|yd YÍr iqj;d ux;Srej bj;a lr ;sfnk nj;a ixj¾Ok lghq;=j,ska miqj h<s;a j;djla kùlrKh lrk ,o ux;Srejla bÈlrk nj;ah'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter